นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพในสถาบันการผลิตครูของไทย

Main Article Content

ชรินทร์ มั่งคั่ง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้นักศึกษาครูในในสถาบันการผลิตครูของไทยและผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในสถาบันการผลิตครูของไทย โดยเป็นการวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันผลิตครูที่สอนหมวดวิชาชีพครูโดยได้จากการเจาะจง 34 คน กลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีได้จากการสืบสาวบุคคล 17 คน  และกลุ่มที่ 3 นักศึกษาครู  58 คนได้จากการสมัครใจ เครื่องมือใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนและศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพในสถาบันการผลิตครู ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพในการเรียนการเรียนการสอนที่ดำเนินการระดับมาก สำหรับผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาครูจากการประเมินภาพรวมมีสมรรถนะพอใช้ และมีสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ในส่วนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะเพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถในการสอนวิชาเฉพาะและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพในสถาบันการผลิตครูของไทยใช้ชื่อว่า “CADDIE Model”


          The purpose of this research were to study the context to enhancing the learning management competency of teacher students and the used of innovative learning management that are best practice in Thai teacher education institutions. This research was used descriptive research. The target group was participants composed of 3 groups. The first group was 34 instructors of teacher profession courses selected from purposive, the second group was 17 instructors who were experts and best practice in teaching and learning selected from snowball technique and the third group was 58 teacher students selected from volunteering. The research tools were questionnaire and in-depth interview. The research found that Enhancing professional competence in high-level instructional learning, the innovation of learning management have strengthened the professional competency of the teacher students from the evaluation of overall performance. There is a good level competency in learning evaluation. The innovative learning management was practicability for the development of competency, competence in teaching major subjects, and innovation in learning management, enhancing professional competence in Thai teacher education institutes called "CADDIE Model".

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ