พัฒนาการการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่าในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2014

Main Article Content

ลือชา การณ์เมือง

Abstract

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาและการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่า ตั้งแต่ปี 2008 - 2014 เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่าที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านสังคมของประเทศพม่าตั้งแต่ปี 2008 – 2014                 และเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่าที่มีต่อประชาคม


            ผลการศึกษาพบว่าจากการปฏิรูปการเมืองของพม่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 ทำให้พม่ามีความพยายามในการปฏิรูปการเมืองการปกครองของตนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งในวันนี้ความพยายามของพม่าก็ได้บรรลุผลแล้วในการเลือกตั้ง บทความวิจัยนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปกครองของพม่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 มีการผลักดันให้มีการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองประเทศซึ่งถือว่าเป็นจุดพลิกผันของประเทศพม่าที่มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดในปี 2015 ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาภายในประเทศที่แล้ว ยังส่งผลสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศพม่า             โดยใช้วิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ประกอบไปด้วย แนวคิดประชาธิปไตย การปฏิรูปทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคพลเมือง และความโปร่งใสทางการเมือง            จากการศึกษา บทความวิจัยนี้พบว่าพัฒนาการทางการเมืองของพม่าในช่วงก่อน ค.ศ. 2008 บ่งชี้ถึงลักษณะและภูมิทัศน์ทางการเมืองของพม่าก่อนการปฏิรูป เช่น การอยู่ภายใต้การปกครองของทหารมาเป็นเวลานาน หรือภายใต้ปัญหาของชนกลุ่มน้อยที่มีมากมายในพม่า ทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและแหลมคมมากขึ้น การทำความเข้าใจปัญหาภายในเช่น ปัญหาด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการที่ปิดประเทศมากเป็นเวลานานและการริดรอนอิสรภาพของสื่อรวมถึงการควบคุมเสรีภาพของประชาชนอย่างเข้มงวดของรัฐบาลทหารและปัญหาจากภายนอกประเทศโดยเฉพาะการแทรกแซงของมหาอำนาจต่าง ๆ จะนำไปสู่การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลัง ค.ศ. 2008 การคลี่ขยายการปฏิรูปก่อนและหลังปี ค.ศ. 2008 จะนำไปสู่การเข้าใจภาพรวมของเส้นทางสันติภาพสู่ประชาธิปไตยในประเทศพม่าและการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่าและสุดท้าย จะนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่า เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


          According to the political reform in Myanmar since 2011, Myanmar has put efforts to make its governing politics into a complete democracy, which has been considered successful in terms of a democratic election. This research focuses on the issue of political reform and its evolution in Myanmar since 2008, which the government has put many efforts to the reform and to make new rules of the country, finally leading to the key turning point of the country or the election. The government was eventually established in 2015 and has affected the domestic developments. This also has a significant impact on its entry to the ASEAN Community according to the study based on frameworks and theories about democracy, political reform, political culture, political civic participation and political transparency. As regards this empirical and documentary research, the political developments of Myanmar prior to 2008 appeared to have the political characteristics of Myanmar such as military junta along with the internal economic factor, people liberalization  and ethnic minorities group in keeping fire  including external issues from hegemonic state’s power like US and China that together make us have more understandings about the overall picture of the path to peace and the political reform in Myanmar in order for the country to fully take part in the ASEAN Community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ