อิทธิพลของจริยธรรมธุรกิจ และภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

วรเทพ ตรีวิจิตร
ชลกนก โฆษิตคณิน

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมธุรกิจ และภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 116 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ


               ผลการวิจัยพบว่า 1) จริยธรรมธุรกิจ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ 2) จริยธรรมธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการเคารพสิทธิของบุคคล มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร และ 3) ภาพลักษณ์ ด้านความเชื่อถือและการยอมรับ และด้านความเลื่อมใสและศรัทธา มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารสถานประกอบการควรตระหนักและให้ความสำคัญกับจริยธรรมธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเป็นธรรม การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน


 


               The purposes of this research were to study influence of business ethics and image on organization success of Companies in Rojana Industrial Park, located in Ayutthaya, by using a questionnaire as an instrument for collecting data from 116 samples. The statistics used for analyzing the collected data were multiple correlation and multiple regression analysis.


               The result showed that 1) The business ethics in the aspects of honesty and responsibility is effect to the image of an organization; 2) the business ethics in aspects of responsibility and respect of rights is effect to the organization’s success; and 3) image in aspects of acknowledgement and confidence is effect to the organization’s success So, the director must be aware of and pay attention to business ethics by focusing on the right of stakeholders with righteousness. The director must be continually operating the business with ethics , standard , and responsible for the goal of good reputation and the ability to compete with the opponents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ