สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีกับการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

Abstract

          ในยุคปัจจุบันสื่อ มัลติมีเดียและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาและถ่ายทอดความรู้ทางภาษาให้กับผู้เรียน ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จักเห็นได้ว่าความสามารถในการใช้สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ หมายถึงเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ผลิตขึ้นและค่อยๆเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน  วิธีการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและปรับปรุงระดับการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บทความนี้จะนำเสนอความสำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนด้วยสื่อ มัลติมีเดียและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้สอนภาษาจีนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเรียนการสอนต่อไป


          Nowadays, multimedia and technologies are accepted that they are more important for learning instruction, especially, Chinese language instruction. By being facilitator tools for learning, it helps learners to improve their learning effectively. The aims are to practice language skills and transfer language knowledge to learners, 21stcentury dynamic challenges, and economy and world society change.  They were changed by Digital Revolution and The Fourth Industrial Revolution 4.0 which were focused on personal development on Science, English, Technology and School Administration. Hence, multimedia and technologies skills are very important to 21st century learning. New technology is educational technology that was produced and gradually occurred from using information technology with multimedia computer and communication technology for learning instruction, using modern technology and improve teaching Chinese language as foreign language in 21st century to change old teaching style and encourage learners’ learning suitable to 21st century learners’ ability. This article would offer Main concept, concepts about using multimedia material and technology for Chinese teacher in order to be guideline  on Chinese instruction in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ