เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาอาชีพ วิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กรณีศึกษากับการจัดกิจกรรมตามปกติ

Main Article Content

ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาอาชีพ วิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กรณีศึกษากับการจัดกิจกรรมตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาอาชีพ ด้วยการใช้กรณีศึกษาและด้วยการใช้การจัดกิจกรรมตามปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการใช้กรณีศึกษาและการใช้การจัดกิจกรรมตามปกติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน t-test (Independent samples) และ Hotelling – T2


             ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


              The purpose of this research was to find a comparison of learning achievement, attitude to learn on career development in seminar in human resource management of human resource major students by using case study and conventional approaches. The sample were 40 students enrollment of Faculty of Management Science enrolled in seminar human resource management course. The research instruments composited of learning management plan on topic “career development” using case study and conventional approaches, achievement test, analytical ability test, and attitude to use case study and conventional approaches. The statistics employed for data analysis were Pearson’s Correlation, t-test (independent samples) and Hotelling-T2.


               The finding revealed the following: the students study to use case study was higher learning achievement, analytical ability, and attitude to learn in seminar in human resource management with statistically significant level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ