ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

Main Article Content

วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์
ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุดจาก จำนวน 17,335 คน โดยใช้ตารางของ Yamane และแบบสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้ง  4  แห่ง สถิติที่ใช้ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์เส้นทาง


   ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายร้อยละ53.50 สถานภาพสมรสร้อยละ 64.75 การศึกษาส่วนใหญ่จบต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 44.75 มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปีร้อยละ 44.25 และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในช่วง 1-3 ปีร้อยละ 25.25 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากในด้านประสิทธิผลของสหกรณ์ ( = 3.80) รองลงมาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( = 3.76) และด้านวัฒนธรรมองค์การ ( = 3.73)


                ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลของสหกรณ์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปแนวทางเดียวกันกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร


          This research aims 1. to study the factors that impact on effectiveness of management of cooperative credit union in  Thailand 2. to study the relationship of factors that influence the effectiveness of management of the cooperative credit union in Thailand. This research both a qualitative and quantitative method was used and the target group includes the 4 firms of key informants management level of cooperative credit union and the quantitative data was collected from 400 questionnaires from 17,335 cooperative members. Statistics and data analysis were noted as the Correlation Coefficient and Path Analysis.


   The results showed that the majority of respondents were 53.50 percent males. Marital status 64.75 percent, mostly studies lower Bachelor degree 44.75 percent with age is in the range of 25-35 years 44.25 percent and mostly cooperative credit union membership to embark on a range of 1-3 years of 25.25 percent. The respondent, in terms of the importance of productive cooperative ( = 3.80), followed by the human resource management ( = 3.76), and Cultural Organization ( = 3.73).


            The factors of leadership, organizational culture, knowledge management, human resource management and effectiveness of cooperative Influence the effectiveness of the cooperative credit union to align the factors that impact on effectiveness of management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ