การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีศึกษา โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

วิจักขณ์ เพชรนุช
กฤษฎา นันทเพ็ชร

Abstract

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีศึกษา โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตในพื้นที่ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  จำนวน 194 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-test และOne -way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ และด้านการดำเนินงาน ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ฯ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งในโครงการ ฯ ต่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการ ฯ แตกต่างกัน ที่ระดับ


          The purposes of this study were to investigate and compare a level of public participation in a 5-million baht-sub-district living enhancement project. It focused on a project of organic fertilizer production initiated by Baan Neon Tang Rodfai community, located in Pattaya City, Chon Buri Province. The subjects participating in this project were 194 people living in Baan Neon Tang Rodfai community in Pattaya City, Chon Buri Province. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistical tests used to analyze the collected data included frequency, percentage, means, standard deviation. To compare the means, the tests of t-test and one-way ANOVA were administered.


            The results of the study revealed that level of public participation was at the highest level. When considering each aspect of participation, the one in relation to receiving benefits was rated the highest, followed by the aspects relating to evaluation, decision-making, and implementation, respectively. In addition, based on the results from the comparisons, it was shown that there were statistically significant differences in the level of participation in the a project of organic fertilizer production initiated by Baan Neon Tang Rodfai community in Pattaya City, Chon Buri Province among the subjects who had different gender, age, occupation, educational level, amount of monthly income, position rank in the project at a significant level of 0.05. Finally no statistically significant difference was found in the level of participation in the project of organic fertilizer production initiated by Baanneon Tang Rodfai community among the subjects who had different length of residency in the community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ