ศิลปศึกษากับการใช้สถานที่เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

Main Article Content

ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
ขนบพร แสงวณิช

Abstract

              การเห็นคุณค่าในงานศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาและการศึกษาโดยใช้สถานที่เป็นฐานนั้นมีความสำคัญ จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่างานศิลปะ ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์ ผนวกกับการศึกษาโดยใช้สถานที่เป็นฐาน (PBE) ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายในชุมชน และสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในชุมชน อีกทั้งมีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และศักยภาพของผู้เรียน โดยควรให้ผู้เรียนได้สำรวจ และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติในการทำงานกลุ่ม การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเรียนรู้แบบสืบเสาะจากแหล่งข้อมูล (สถานที่และชุมชน) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนามนุษย์ ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของแหล่งศิลปวัฒนธรรมแต่ละของท้องถิ่นตนเอง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการหลอมรวมวัฒนธรรมซึ่งจะมากระทบต่ออัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมได้


 


              The appreciation of art and culture of the community through learning activities in the art education and the place-based learning are important. This study was found that Discipline-Based Art Education (DBAE) is a learning process aimed at capturing the aesthetic, art production, art history, and art criticism combined with Place-Based Education (PBE), students are learning within the community and build knowledge from community participation. There are many ways to organize activities to suit the location and potential of the learner. The students explore and practical training to gain experience, skills and attitudes in working groups. Human relations Learning from the source. (Places and communities) to instill in the learners the value and proud in the identity of the art and culture of their respective locales. It is essential that human beings develop their cognitive abilities and creative. Including the value of each art and culture of the local self. The change of society and technology that affect the integration of culture, which affect the identity of each culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ