แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศ สำหรับธุรกิจโรงแรม

Main Article Content

ปิยะฉัตร ปวงนิยม
จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
นิติบดี ศุขเจริญ

Abstract

            กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศ (Lesbian Gay Bisexual and Transgender: LGBT) เป็นนักท่องเที่ยวในตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์โอกาสด้านการขยายตลาดธุรกิจโรงแรม ที่ยังมีการศึกษาถึงความคาดหวังและพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีน้อยมาก


            บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ถึงความคาดหวังในด้านคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม LGBT ที่มีต่อการใช้บริการโรงแรม โดยวิธีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล ThaiLIS TCI EBSCO และ Google เห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว LGBT ให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมิตร (LGBT-Friendly) โดยเฉพาะการที่โรงแรมหรือที่พักตั้งอยู่ในย่าน ทำเลที่ใกล้กับแหล่งชุมนุมของผู้ที่มีรสนิยมแบบเดียวกัน และการที่โรงแรมหรือที่พักมีชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่ม LGBT ในขณะที่โรงแรมที่พักแบบโฮมสเตย์ และโรงแรมแบบบูทีคที่มีเรื่องราว หรือประวัติศาสตร์ก็สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ได้


              หากโรงแรมมีการคำนึงถึงหลักการข้างต้นธุรกิจโรงแรมที่มีเป้าหมายดึงดูดลูกค้ากลุ่ม LGBT สามารถนำผลการศึกษามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตรงต่อความคาดหวัง และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวลักษณะนี้ได้


 


              Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) tourists were one of high-potential niche customers. Thai government agencies, which were responsible for Thai tourism promotion, place importance on analyzing market opportunities for this type of tourists. However, in recent years, the study of LGBT expectations and behavior was very limited.


              This article objective was to synthesize the expectations for quality of services hotels provided to LGBT and their spending behaviors on the hotel services. By using research synthesis technique from previous related research papers from ThaiLis, TCI, EBSCO and Google databases, the result showed that:  LGBT tourists paid attention to service with quality and friendliness (LGBT-Friendly), especially, from a hotel or accommodation that located in the LGBT neighborhood or LGBT tourist places or located close to the gathering place of those who had the same taste. Moreover, a hotel or accommodation with good reputation or image among LGBT people gained LGBT attention as well. In addition, the home stay and boutique hotel types with historical stories attracted LGBT customers too.


              Therefore, the hotel business with attracting LGBT customers as a goal applied this result to develop their services to meet this group of tourists’ behavior and expectation. This led to the development of service potential for niche tourists effectively, which was classified as creating LGBT marketing opportunity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ