ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา โครงการธนาคารโรงเรียน

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
กนกกาญจน์ เสมแก้ว

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการธนาคารโรงเรียน ของธนาคารออมสิน และ 2) เพื่อศึกษาความสำเร็จจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการธนาคารโรงเรียน ของธนาคารออมสิน  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพนมทวน พนักงานผู้ดูแลโครงการ ครูและนักเรียนผู้ดำเนินโครงการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จำนวน 6 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอรูปแบบการพรรณนา


               ผลการศึกษา พบว่า 1) โครงการธนาคารโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและรักการออมทรัพย์ ทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ช่วยฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ระบบงานธนาคาร ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เริ่มต้นการเป็นคนมีระเบียบ และที่สำคัญคือ การให้เด็กรู้จักความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นคนดีนำไปสู่สังคมที่ดี สำหรับรูปแบบของธนาคารโรงเรียน มีลักษณะเป็นการจำลองธนาคารที่ใกล้เคียงกับธนาคารจริงมากที่สุดไปไว้ในโรงเรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานธนาคารออมสินสาขาใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่บริหารจัดการและให้บริการนักเรียนในสถานศึกษานั้น  2) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน วัดได้จากความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ความถูกต้องเหมาะสมในการให้บริการ ความเชี่ยวชาญ การติดต่อสื่อสาร และความเอาใจใส่ ส่งผลให้เกิดประโยชน์คือ มีสถานที่สำหรับการฝากและถอนเงินอย่างสะดวก มีจิตใจที่รักการออม และมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ  และนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป


 


               The purposes of the research were 1) to study the corporate social responsibility activity of school bank project of government saving bank 2) to study the success of CSR activity of School bank project of Government saving bank. This research is qualitative research data was collected through in-depth interviews from branch manager of Phanom Thuan, Employee supervised the project, teacher and students that operated about on CSR activity project of GSB, Prachanukhro 45, school bank project. Six people use for interview. The information was gathered by in-depth interviews.


               The result for research found that 1) Main purpose for school bank project support for student giving know and love saving money, make student to chance for save money next later, helping and trained students learn the banking system, training responsibility make sacrifices Make time to benefit the common good. Can to work with other people, started to be punctilious person and most importantly, the children's honesty, this is the heart of a good man to society. Form of banking school. The Bank is a replica of a nearby bank with the most true to your school. The advisors and employees as mentor bank branch nearby. The Attendees have to duty for manage and giving service for student in place. 2) Success factor in project implementation bank school, GSB measured by the integrity of the service. Be fit to serve expertise communications and care. The affect is to be benefit. There is a place for the deposit and withdrawal facilities. A heart that loves saving and saving money regularly. Student has deposits money with banks, schools will be given the privilege to participate in various activities. This study can be use guidelines for management provide effective next school bank.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ