องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน

Main Article Content

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

             วัตถุประสงค์ของการนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้เพื่อนำเสนอองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนตามนโยบายพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นใช้วิธีการศึกษาทั้งการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ในส่วนของการศึกษาเอกสารประกอบด้วย เอกสารที่เป็น หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมแหล่งข้อมูลจากเอกสารทั้งสิ้น 21 เล่ม สำหรับการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นนักวิชาการและนักบริหารของโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 9 คน  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบยืนยันองค์ประกอบ โดยข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการยืนยันองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คนผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 2) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัญหาความต้องการขององค์กร 4) การกำหนดทางเลือกและการคัดทางเลือก 5) การกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจกลยุทธ์ และ 6) การแปลง   กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนมีความเห็นด้วยกับตัวแปรและองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนทุกองค์ประกอบ


 


             The purpose of this article was to present the components of strategic planning in school. Which was a part of the research entitle of “The Components of Strategic planning affecting the school implementation under the policy of improving the school toward                   ASEAN Community. The research methodology based on documents study and interviewing. The documents used in this study composed of books, articles, and related research, with a total of 21 copies. For interviewing process, there were 9 experts from academic section and school administrators. The instruments used for collecting the data were data analysis form, unstructured interview form and confirmation form. The data from both of documents and interviewing were analyzed by content analysis. The findings of this study were concluded that there were 6 components of strategic planning; 1) setting philosophy, vision, and mission of the organization, 2) setting policy, goal, and objectives, 3) analyzing the environments, problem and needs of organization, 4) setting alternatives and selection, 5)  setting strategies and make decision, and   6) implementing strategies. These components were confirmed by the experts that they were accuracy, propriety, feasibility and utility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ