การสืบทอดและการดำรงอยู่ของวงดนตรีแก้วบูชา ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวงดนตรีแก้วบูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดของวงดนตรีแก้วบูชา 3) เพื่อศึกษาการดำรงอยู่ของวงดนตรีแก้วบูชา ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการสืบทอดดนตรีในตระกูลแก้วบูชา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้านวิธีวิทยา จากนั้นนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะการพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์


               ผลการวิจัยพบว่า


               วงดนตรีแก้วบูชา ตระกูลนักดนตรีที่มีชื่อเสียง จากลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นตระกูลนักดนตรีที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓  จนถึงปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง วงดนตรีแก้วบูชา ในช่วงแรก คือ นายแก้ว ต่อมาจึงได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีมาที่นายรอด แก้วบูชา และส่งต่อความรู้ด้านดนตรีให้กับนายนอง แก้วบูชา ซึ่งต่อมาก็ได้ส่งต่อความรู้ด้านดนตรีมาที่บุตร คือ นายจำนงค์ แก้วบูชา และ นายสนั่น แก้วบูชา เป็นผู้ดูแล และสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน


               กระบวนการสืบทอดของวงดนตรีแก้วบูชา ประกอบด้วย  1) การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี ได้แก่  1.1) การถ่ายทอดความรู้ของวงดนตรีแก้วบูชา 1.2) วิธีการถ่ายทอดและเรียนรู้ของวงดนตรีแก้วบูชา 2) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน 3) การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเครื่องดนตรี 4) การไหว้ครูดนตรี 5) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี


               การดำรงอยู่ของวงดนตรีแก้วบูชาในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) บุคคลในครอบครัว 2) กระบวนการที่ทำให้วงดนตรีแก้วบูชาสามารถดำรงอยู่ได้ในชุมชน ได้แก่ การช่วยงานคนในชุมชน ผู้ปกครองนำเด็กมาฝากเรียน การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการเป็นศูนย์รวมนักดนตรี 3) การเห็นคุณประโยชน์ของวงดนตรีแก้วบูชาหรือการได้รับการยอมรับจากสังคม 4)  การส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีแก้วบูชาจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน


               การประยุกต์วงดนตรีแก้วบูชาหรือบทเพลงของวงดนตรีแก้วบูชาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการดำรงอยู่ของวงดนตรีแก้วบูชา วงดนตรีแก้วบูชาต้องมีการประยุกต์วงดนตรี ทั้งในด้านรูปแบบวง ด้านการบรรเลง และด้านเครื่องดนตรี เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน


          The purposes of this research were to 1) study a history and development of Kaewboocha Brand  2) study the inheritance process of Kaewboocha Brand  3) study the existence of  Kaewboocha Brand  in context of social and culture at the present. The key informations is the persons who were inherited. The instruments used in this research consisted of quantitative data and depth-interview created by documents, Non-Participant Observation, Data Triangulation, Investigation Triangulation, Methodological Triangulation and relevant researches study. The data analysis was carried out by description and analytical Description.


            The research result revealed that Kaewboocha Brand , the famous traditional music band of Nakornchaisri river basin is the family of old music band that has a long history from the age of King Rama III up until now. Mr.Kaew, the erector of Kaewboocha Brand  was propagated to his relative, Mr.Rod Kaewboocha, Mr.Nong Kaewboocha (Mr. Rod’s son), Mr.Jamnong Kaewboocha (Mr. Nong’s son), and to Mr.Sanan Kaewboocha (Mr. Jamnong’s siblings) in nowadays.


            The process of inheritance consisted of 1) Knowledge transfer of Music is 1.1) Knowledge transfer of Kaewboocha Brand 1.2) Transfer method and study of Kaewboocha Brand  2) Knowledge transfer to children in community 3) Knowledge transfer of manufacturing of music instruments 4) Good conduct and behavior.


               The existence of Kaewboocha in the context of social and culture consisted of 1) family members 2) the process which made Kaewboocha Brand existence in community included helping work in community, Children’s care home, Job creation for community and be center of musicians 3) Awareness of the benefit of Kaewboocha Brand or acceptance of society 4) Support and promotion for Kaewboocha Brand from government and relevant organization.


            The apply of Kaewboocha Brand  or the songs of Kaewboocha Brand  according to present social while the change occurred and effect to existence of Kaewboocha Brand . Kaewboocha Brand have to develop the band in style, playing, instruments for existence of the band in the present.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ