การศึกษาลักษณะฟอนต์ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพสำหรับผู้สูงวัยในบริบทตัวอักษรไทย บนหน้าจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

Main Article Content

รัตนโชติ เทียนมงคล

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ 13 ฟอนต์แห่งชาติชุดภาษาไทยบนหน้าจอแสดงผลแบบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่มีความเหมาะสมต่อประจักษภาพและความสามารถในการอ่านได้ กับกลุ่มผู้สูงวัยตอนต้นที่มีสภาวะสายตายาวตามวัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบสำรวจมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ 2) แผ่นทดสอบค่าสายตาระยะใกล้ 3) แบบประเมินชุดตัวอักษร และ 4) แบบเครื่องมือสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ด้านกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงวัยตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ที่มีค่าสายตายาวตามวัย จาก 4 ภูมิภาคของไทย จำแนกเป็น เพศชาย 62 คน เพศหญิง 66 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน ผลการวิจัยสำคัญมีรายละเอียดดังนี้


               1) ผลการศึกษาด้านขนาดตัวอักษร 13 ฟอนต์แห่งชาติ มีประจักษภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.13 พอยต์ โดยขนาดของตัวอักษรที่มีค่าประจักษภาพที่ดีที่สุด ได้แก่ TH Fah Kwang อยู่ที่ 4.54 พอยต์ และตัวอักษรที่มีค่าประจักษภาพในการมองเห็นน้อยที่สุดคือ TH Srisakdi อยู่ที่ 9.32 พอยต์ 2) ผลการประเมินค่าความสามารถในการอ่านได้ของชุดตัวพยัญชนะที่มีความใกล้เคียงกันเชิงกายภาพ ที่ขนาด 16 พอยต์ พบว่า ฟอนต์ TH Krub มีส่วนสัดการอ่านถูกต้องมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 29.60 และ ฟอนต์ที่อ่านถูกน้อยที่สุด คือ TH Sarabun PSK อยู่ที่ร้อยละ 7.0 ในขณะที่ ผลการประเมินค่าความสามารถในการอ่านได้ของชุดตัวพยัญชนะที่มีความใกล้เคียงกันเชิงกายภาพ ที่ขนาด 20 พอยต์ พบว่า ฟอนต์ TH Krub, TH Niramit AS, TH Kodchasal, TH Fah Kwang มีส่วนสัดการอ่านถูกต้องมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 59.0 และ ฟอนต์ที่อ่านถูกน้อยที่สุด คือ TH K2D July 8 อยู่ที่ร้อยละ 63.20 3) ผลการระบุความถูกต้องของตัวพยัญชนะพบว่า ฟอนต์ TH Sarabun PSK อ่านผิดพลาดน้อยที่สุด อยู่ที่ 4.56 คะแนน ในขณะที่ผลการวิเคราะห์พบว่า ฟอนต์ TH Srisakdi ถูกประเมินว่าอ่านผิดพลาดมากที่สุดที่ 3.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4) ผลความเร็วเฉลี่ยในการอ่านประโยคแยกตามประเภทฟอนต์ขนาด 20 พอยต์ ของ 13 ฟอนต์แห่งชาติ ในรูปประโยคแบบ 10 พยางค์ พบว่า ฟอนต์ “TH Fah Kwang” กลุ่มตัวอย่าง สามารถอ่านทั้งประโยคได้ถูกต้องในค่าความเร็วเฉลี่ย 3.05 คะแนน/วินาที ซึ่งเป็นการใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านประโยคสั้นที่สุดในด้านการทดสอบนี้ ในขณะที่ฟอนต์ที่มีการใช้เวลา  ในการอ่านประโยคนานมากที่สุดจากกลุ่มผู้ตัวอย่างพบว่า เป็นฟอนต์ “TH Mali Grade 6” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.38 คะแนน/วินาที


          This research aims to study and analyze the 13 of Thai national fonts on a tablet screen, in order to inquire an appropriate legibility and readability with aging who are presbyopia. The research instruments consist of: 1) the survey protocol of using a standard font on websites, 2) Near Chart testing protocol, 3) the evaluative font protocols and 4) the observational protocol with participation. The sampling groups in this study are presbyopia who has age between 60-69 years. The total number of participant is 128 people are divided to 62 males and 66 females from 4 regional of Thailand. The Key Findings:


   1) The key results after testing the legibility size of 13 national fonts with the sampling groups found that the appropriate size of legibility font averages at 7.13 point size. The best legibility font averages at 4.54 point size that is TH Fah Kwang. Meanwhile, the least legibility font averages at 9.32 point size that is TH Srisakdi. 2) The key results after evaluated the readability skill of similarity alphabets at 16 point size found that the best of correcting readability font is TH Krub stays at 29.60 percent. Moreover, the least of correcting readability font is TH Sarabun PSK stats at 7.0 percent. However, the readability skill of similarity alphabets at 20 point size found that the best of correcting readability font are TH Krub, TH Niramit, TH Kodchasal and TH Fah Kwang stays at 59 percent. Meanwhile, the least of correcting readability font is TH K2D July 8 stats at 63.20 percent. 3) The evaluative results of font identification at 20 point size found that most of correcting identification is TH Sarabun PSK stays at 4.56 scores. On the other side, the least of correcting identification is TH Srisakdi stay at 3.81 scores from 5 scores. 4) The evaluative results of reading speed at 20 point sizes found that the best of reading speed font averages at 3.05 second that is TH Fah Kwang. Meanwhile, the least of reading speed font averages at 5.38 second that is TH Mali Grade 6.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ