โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู

Main Article Content

ปิยะวัฒน์ กรมระรวย
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ยุวรี ผลพันธิน

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัย            ที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือข้าราชการครู สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 675 คน ได้มาจากการสุ่มสองขั้นตอน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรภายในแฝง 1 ตัวแปรคือ จิตวิญญาณความเป็นครู  ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัว คือ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยโปรแกรมลิสเรล


               ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้


            โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์      (= 96.63 , df = 78 , p = 0.075 , GFI = 0.985 , AGFI = 0.964 , RMR = 0.020, RMSEA = 0.018) ทั้งนี้ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณความเป็นครูได้ร้อยละ 83.7

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ