แนวโน้มและตลาดการท่องเที่ยว 4.0 ประเทศไทย

Main Article Content

สุประภา สมนักพงษ์

Abstract

                จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและนโยบายของภาครัฐบาลในเรื่องประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  ทำให้ส่งผลต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการตลาดท่องเที่ยว 4.0 ที่เน้นด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยว  เกิดเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการแหล่งทุนหรือหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน เกิดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโม (So Lo Mo) ซึ่งมาจากคำว่า Social  Localหรือ Location และ Mobile ที่ใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจัดการวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ (DIT- Domestic Independent Tourism) และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ(FIT- Foreign Independent Tourism) มีการจัดการวางแผนด้วยเองทุกอย่าง ทำให้เกิดการตลาดท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ที่เป็นการเปิดกว้างทางความคิด  การมีส่วนร่วม  และยังเป็นการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย  มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่ไร้พรมแดน ด้วยการเชื่อมโยงการตลาดแบบออนไลน์(Online), ออฟไลน์(Offline) และการบริหารช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า(Omni Channel) ส่งผลให้ผู้ประกอบการยุคนี้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องในการทำการตลาดรูปแบบใหม่และสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงในอนาคต


 


                    The change of the global trends and the government policy of Thailand 4.0 leadThailand’s tourism industry policy and tourism marketing 4.0 to focus more on innovation, technology and creativity on the tourism management and marketing. There is also a modern entrepreneurial group called ‘’Startup’’, which employs technology and creativity in tourism industry and it can be applied to all entrepreneurs, venture capitalists and government agencies. This will support the development of So Lo Mo (Social Local or Location Mobile) tourists, which are capable of employing the new technology for self-tourism mostly in a group of DIT (Domestic Independent Tourism) and (FIT (Foreign Individual Tourism) tourists, has also been increasing. This phenomenon causes a new marketing trend to focus on the online marketing, also known as digital marketing, which is regarded as a type of market called social media marketing and it is widely open and emphasize on the participation of people and adaptation on the different among the people. There is also a development of communication technology to support the customer’s mutual exchange of knowledge as well as searching information on purchasing and selling products and services without any limitations. The linkage between the online and offline marketing including the way to access to the customers (Omni channel) can increase the potential of analyzing target audience and tourist behavior to be consistent with new marketing trends and conform of the tourism trends for the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ