การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมบริการสังคมเพื่อสร้าง ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย

Main Article Content

ภาสุดา ภาคาผล
มนังค์ อังควาณิช

Abstract

          พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคม  เป็นรากฐานของประเทศ หากสังคมใดหรือประเทศใดมีพลเมืองที่ดี พลเมืองที่มีคุณภาพย่อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า พลเมืองในวิถีประชาธิปไตยย่อมปฏิบัติตน เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักสิทธิ เสรีภาพของตนเอง เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง และเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เคารพในกฎกติกาของสังคม รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยพัฒนา ขับเคลื่อน ชุมชน สังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า


   การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนกระทั่งเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และปลูกฝังในการดำเนินชีวิตประจำวันจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ โดยที่การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยนั้นมีหลากหลายวิธีการให้เลือกประยุกต์ใช้ ควรเลือกให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ควรคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ และที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยควรทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมบริการสังคมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาของไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อผลิตพลเมืองไทย พลโลก และการจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองได้นั้น เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกฝ่ายที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย


          Citizen are an important element of society and the foundation of the country. If any society or country has good and quality citizen, they will be the great power of developing the country to be progress. The democratic citizen will be the members with responsibility for themselves to know their rights, respect for others’ rights and freedom, respect for society’s rules and equality, and accept of the differences among people. As well as, they will realize their role as a member of society to participate in solving problems or developing the community, social and country.


            Civic Education supposed to begin from kindergarten until the university level and encourages in everyday life until adulthood. There are several ways to apply for Civic Education that should be selected to suit the context of the school and the students’ potentiality. More important is Civic Education should do continuously; Project-Based Learning using Service Learning Activities will foster the outcomes of Thai Education that has the target to produce the Thai Citizen and Global Citizen. To promote citizenship, it is the duty of everyone and every department to promote the education and to be a good role model for children and youth.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ