การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

วรพล สำโรงทอง
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการตลอดจนวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจสปอร์ตคลับด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 17 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างลูกโซ่


               ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจสปอร์ตคลับมีโครงสร้างการลงทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 31,670,000 บาท ต้นทุนขายในปีที่ 1 อยู่ที่ 5,264,940 บาท สำหรับการประมาณการรายได้ของโครงการในปีที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,840,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย (Payback Period: PB) อยู่ที่ 4 ปี อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Returns: IRR) เท่ากับ 31.44% และ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 44,654,917.46 บาทและผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่พบว่าค่า NPV เท่ากับ 42,185,799.44 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 3 เดือน และในกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่พบว่าค่า NPV เท่ากับ 36,918,249.30 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน


          The objectives of this research were to study general information of the investment project of Sport Club Business, to study cost and sensitivity analysis of Sport Club Business. The data analyze the sensitivity of project and analyze trends of Sport Club Business. The methodology was conducted by studying the Sport Club business entrepreneurs. Data were collected by in-depth interview with 17 informants by selection method Snowball Sampling.  


            The results of the study of Sport Club Business showed the initial Investment Costs was 31,670,000 Baht, the Sale Costs in the first year was 5,264,940 Baht and Sale Volume in the first year was 15,840,000 Baht with average payback period (PB) at 4 years, Internal Rate of Returns (IRR) was 31.44% and Net Present Value (NPV) was 44,654,917.46 Baht. As a result of the Sensitivity Analysis in 2 various cases: i.e. the case where the benefit was steady and the Sale Cost has increased at the rate of 5%, it was found that NPV was 42,185,799.44 Baht with PB at 4 years and 3 months and the case where the benefit has decreased at the rate of 5% and the Sale Cost is steady, it was found that NPV was 36,918,249.30 Baht with PB at 4 years and 4 months.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ