ปัจจัยโครงสร้างและสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิผลของการให้บริการ สาธารณะของเทศบาลนคร

Main Article Content

ภควดี วรโรจน์ศิริกุล
นิสดารก์ เวชยานนท์

Abstract

              รายงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะของบุคลากรในงานบริการสาธารณะของแต่ละเทศบาลนครที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครที่มีระดับความพึงพอใจของประชาชนในงานบริการสาธารณะที่สูงกับเทศบาลนครทั่วไป และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางและรูปแบบโครงสร้างและสมรรถนะของบุคลากรของเทศบาลนครที่ก่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ส่งผลให้เกิดระบบการปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง (HPWS) ในการทำงานด้านบริการสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี ผลการศึกษาปรากฎว่า โครงสร้างการบริหารบุคลากรที่เป็นทางการ อาทิ กฎระเบียบที่กำหนดโดยส่วนกลางเอื้อให้เกิดประสิทธิผลน้อยที่สุด ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ภาวะผู้นำส่งผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลในการทำงาน ส่วนด้านสมรรถนะที่มีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาประสิทธิผล คือ การทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ส่วนประโยชน์ของการวิจัย ได้แก่ สามารถพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่


 


               The objectives of this research are to test the influence of HRM Structure and competency of public service delivery in city municipal on population satisfaction, to compare the difference of HRM structure and competency between HPWP city municipal with general city municipal, to suggest the best practice of HRM structure and competency that bring about HPWS in public service delivery. This research uses the mix method to figure out HRM Structure and Competency that align on Thai context. The result of the study found that Informal structure influences on Effectiveness in low level, but organization culture effect on Effectiveness in high level. For the Competency, the most important competency that bring about effectiveness is organization competency such as teamwork both inside and outside. The benefits of the research is to apply all of the knowledge to improve Public Service delivery in Thai Context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ