สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์

Main Article Content

สุเมธ ยอดแก้ว

Abstract

               การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาดที่อาศัยเพลงเป็นแรงบันดาลใจ ผลงานศิลปะภาพวาดจากศิลปินผู้สร้างเสียงที่เกิดจากการได้ยินเสียง การประพันธ์บทเพลงเดี่ยวเปียโนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าชมนิทรรศการภาพวาด กระบวนการทั้งหมดถูกสลับสับเปลี่ยนวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้รูปแบบศิลปะลัทธิอารมณ์นามธรรม (Abstract expressionism) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง เสียง และทัศนธาตุ คือแรงบันดาลใจเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์” ที่เกิดจากความประทับใจความสัมพันธ์ของเสียง กับทัศนธาตุ โดยให้ความสำคัญกับการด้นสด (Improvisation) ในสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันระหว่างเสียง กับ ทัศนศิลป์


               หลักการการทำภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้กับทัศนธาตุ แล้วนำมาฉายภาพบนพื้นผิวประติมากรรม 3 มิติ เพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ ซึ่งทั้งสององค์ประกอบได้รับอิทธิพลและพัฒนามาจากผลงานของศิลปินลัทธิอารมณ์นามธรรม นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบการด้นสด ที่ให้ความรู้สึกถึงการปะทะของอารมณ์ ระหว่างศิลปินผู้สร้างเสียง และศิลปินผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว เกิดการกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าสู่ภาวะอัตโนมัติ (Automatism) เพื่อปลดปล่อยจินตนาการของศิลปินก่อให้เกิดเสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยมุ่งหวังไว้ว่าศิลปะนามธรรมที่ฉายบนพื้นผิวประติมากรรม 3 มิติ ส่งผลต่อการรับรู้ กระตุ้นสิ่งที่อยู่ภายใน และสร้างจินตนาการต่อศิลปินผู้สร้างเสียง นำไปสู่การการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแบบฉับพลันในรูปแบบเสียงพร้อมกับภาพเคลื่อนไหว


               ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ผลงาน “สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์” เป็นเสมือนการล้อมวงพูดคุย สนทนาปราศัยกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้และการนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ และความประทับใจให้ทั้ง ศิลปินผู้สร้างภาพ ศิลปินผู้สร้างเสียง และผู้ชม โดยใช้เครื่องมือหลากหลายแบบคือ ภาพเคลื่อนไหวนามธรรม ประติมากรรม และเสียง มาผสมผสาน ตีความ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดงานศิลปะชิ้นใหม่ และพบว่าการล้อมวงสนทนาแบบด้นสดโดยใช้เครื่องมือที่ตนเองมีอยู่ สามารถผลักดันชิ้นงานหรือแนวความคิดให้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน และเกิดขึ้นได้หลายๆ ครั้ง มีความหลากหลายของรูปแบบ เหมือนกับคำถามปลายเปิดที่ปล่อยพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและค้นหาคำตอบ สุนทรียภาพแห่งสภาวะอารมณ์ จึงไม่มีวันสิ้นสุด


 


               The inspiration of arts can be interchangeable. Artists create a painting that inspires by a piece of music or sound. A piano composer that gets an inspiration form paintings. The process to create an art can be inspired in many ways. An abstract expressionism artist uses the relationship of sounds and mass to create the aesthetics of emotions reflexing the impression of sound and mass by using improvisation to express his work. 


               The principles of motion picture combine with objects. Then show the result in term of a projection on 3D object. This method has been developed by abstract expressionism artists. It enlarges the emotional combination between motion artist and music artist. They use automatism to release their imagination. 


               The result of this experimentation, the aesthetics of emotions, can be compared to a conversation in a small group of people. It is similar to a chit-chat between friends. This is encourage of critical thinking and creativity. The experimentation uses mixed form of arts such as abstract motion graphic, sculpture, and sound to create a new piece of art form. The results shows that this method support creativity and encourage all members to have their say on the art process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ