ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ

Main Article Content

ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์

Abstract

          การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์  ตลอดจนเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและองค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์


            จากการวิจัยพบว่าในบริบทของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนั้น ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน โดยบทบาทหน้าที่หลักคือการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าพอใจ และช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการทางการตลาดกับความงามเชิงศิลปะในการผลิตรายการโทรทัศน์   สำหรับเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมผู้ผลิต พบว่าทีมงานผู้ผลิตรายการมีเทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ทั้งไทยและต่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งพบว่าเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นล้วนเป็นไปเพื่อการแสวงหาข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ใหม่นั่นเอง  ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและลบต่อความคิดสร้างสรรค์  สำหรับแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้น ทีมงานผู้ผลิตต้องการให้องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง  โดยสรุปผู้วิจัยพบว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ


          This qualitative study examines the relationship between creative thinking and TV production. It focuses on the roles of creative thinking and factors determining its application in the processes of TV production as well as techniques and guideline for developing creative thinking among TV producers and production companies. Collecting data by in-depth interviewing. Interviewees are TV producers.


   The study found that since TV production industry in Thailand nowadays is very competitive, creative thinking play a crucial role in all processes of the production of TV programs. The key roles of creative thinking are to help TV producers create satisfactory work and deal with challenges during the production processes. Besides, creative thinking bright about a good balance between art and commerce in TV production. TV producers employ various techniques for fostering creative thinking, for examples, watching interesting foreign and Thai TV programs and travelling, which allow the producers to gain information, knowledge and new experience. Furthermore, creative thinking in TV production is determined by both personal and environmental factors, which could bring about positive or negative outcomes. Additionally, TV producers reflect that TV production companies need to prioritize the notion of creativity and help their staff to develop their creative thinking and skills. Finally, it was found that creative thinking would play an important part in the current Thai TV industry and make it possible for Thai TV production companies to compete at a global or international level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ