การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน พื้นที่จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ตรีรัตน์ พรหมพลุ้ย
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

          งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือเจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ 2 คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสิ้นมีผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก จัดทำสมมติฐานต้นทุนและรายรับ จากนั้นวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value :NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period :PB) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return :IRR) ตลอดจนศึกษาความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 2 กรณีคือสถานการณ์ที่มีรายรับคงที่แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสถานการณ์ที่มีต้นทุนคงที่แต่รายรับลดลงร้อยละ 5 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ


            ผลการวิจัยพบว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่นครปฐมมีเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการเป็นเงิน 49,487,000 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายดำเนินกิจการในปีแรกเป็นเงิน 14,545,716 บาท รายรับจากกิจการในปีเริ่มแรกเป็นเงิน 24,594,000 บาท มีผลตอบแทนของโครงการจนถึงปีที่ 20 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 17,913,561.74 บาท ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 20.96% มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 11 เดือน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 หากรายรับคงที่แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 พบว่าผลตอบแทนของโครงการจนถึงปีที่ 20 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 15,253,176.53 บาท ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 1 เดือน ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 20.11% กรณีที่ 2 ต้นทุนคงที่แต่รายรับลดลงร้อยละ 5 พบว่าผลตอบแทนของโครงการจนถึงปีที่ 20 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 10,687,431.31 บาท ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 5 เดือน ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 18.62% ดังนั้นจึงยอมรับการลงทุนโครงการ


          The purpose of this research was to study the cost and sensibility analysis of the health promotion service center for elderly in Nakhon Pathom province. Using information data from in-depth interviews with 3 groups 1) entrepreneurs and workers of health promotion service 2) medical personnels who has experience in elderly health promotion 3) elder who used the service of health promotion center. The sample was 21 persons. Research instrument was structured Interviews, Cost analysis, Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period and Sensitivity analysis. Including sensibility Analysis in 2 situations, benefit stable but cost increase 5 percent and cost stable but benefits decrease 5 percent.


          The results of the study, the cost of the project in initial year was 49,487,000 Bath. The cost of operation in first year was 14,545,716 Bath. The benefit in first year was 24,594,000 Bath. The Project is financially worthwhile for investment with the net present value was 17,913,561.74 Baht, the payback period of 4 years and 11 months and the internal rate of returns equal to 20.96%. The project sensitivity analysis: First situation, benefit stable but cost increase 5 percent, Net present value was 15,253,176.53 Baht, the payback period of 5 years and 1 months and Internal Rate of Return was 20.11%. Second situation, cost stable but benefits decrease 5 percent, Net present value was 10,687,431.31 Baht, the payback period of 5 years and 5 months and Internal Rate of Return was 18.62%. So the project was still suitable in all situations. The investment in health promotion service center for elderly in Nakhon Pathom province project is financially worthwhile for investment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ