กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดขนาดเล็ก ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
พิชชาณีย์ นาคจรูญศรี

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะธุรกิจร้านกาแฟสด 2) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และ 3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็กในเขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก


               ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดจากการสร้างอาชีพเสริม ใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมหรือจากความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจ โดยมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการจากจำนวนลูกค้า จำนวนคู่แข่ง ต้นทุนค่าเช่า และมีการจ้างพนักงานประจำร้านโดยคำนึงถึงขนาดธุรกิจและความเหมาะสม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียว การเริ่มต้นธุรกิจในระยะแรกใช้งบประมาณลงทุนไม่มากนัก รูปแบบของสินค้าที่ให้บริการจะมีกาแฟสดและเครื่องดื่มประเภทอื่น ขนมและอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสัญจร แต่บางร้านจะมุ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย 2) สำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านคู่แข่งและผู้มีศักยภาพเข้าใหม่ สินค้าทดแทน อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ และผู้ขายปัจจัยการผลิต 3) ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างทางด้านสินค้า การตกแต่งร้าน การให้บริการเสริมอื่นๆ การสร้างโปรโมชั่น มีการใช้กลยุทธ์มุ่งต้นทุนต่ำในด้านต้นทุนวัตถุดิบและช่องทางการจำหน่าย รวมไปถึงการมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต และการปรับตัวสินค้าให้เข้ากับตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป


 


              The objective of this research was to study 1) model and nature of fresh coffee business, 2) competitive environment in coffee business, and 3) competitive advantage strategy. This study was a qualitative research. The sample of this study was 4 owners of small coffee shops in Bang Yai district, Nonthaburi. Data were collected through in-depth interview.


               The results of this study showed that 1) the sample’s motivation to operate fresh coffee shop because of their wish to find extra money, to use prior experience, or simple/ uncomplicated nature of business. The sample considered number of customers, number of competitors, and rent when choosing the business location. The sample considered business size and suitability when hiring full-time staffs. The sample also provided staffs the training program to enhance their performance. The sample mostly was a sole proprietor. In the early stage of business operation, the sample spent moderate investment budget. The sample sold fresh coffee and beverages as well as desserts and foods. The target group was travelers. But some shops focused on various types of customers. 2) For environmental analysis of coffee business, the five forces included threats of rivalry, new entrants, substitutes, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers. 3) The sample used differentiation strategy in terms of products, location decoration, extra services, and sales promotion; low cost strategy in terms of raw materials cost and distribution channels. The sample also focused on fast service, ready production, and adaptability to new markets in order to maximize the customer satisfaction. The findings, conclusions and suggestions could be used as the guidelines for owners of fresh coffee business and other related businesses. 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ