ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Main Article Content

ปอละเตียง ซาเหลา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2)เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับชั้น แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 3)เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น ( PNImodified ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมของสภาพความเป็นจริง 3.74  ค่าเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมของสภาพที่คาดหวัง  4.38 นักเรียนมีความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสร้างสรรค์ (.23)  ด้านทักษะการเรียนรู้ (.20)  ด้านทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (.19)


          The purposes of this research were to: 1) to assess the need for strengthening 21st-century skills in high school students; 2) to compare essential needs classified into gender, grade  level, track,  and grade average; 3) to study the 21st-century skills of upperseconday students. The sample consisted of 398 upper-secondaty school students in Bangkok metropolitan area 1. The research instruments were questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Priority Needs Values ​​(PNImodified) and Content Analysis. The research found that The need for 21st-century skills in students is at a high level, , with an average means () of realistic base of 3.74 and with average means () in the expected condition overall  of 4.38. Students have a pressing need to strengthen their 21st-century skills: Creative skills (.23), Learning skills (.20), Critical thinking skills (.19).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ