ผลกระทบของการรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลสุขภาพออนไลน์ต่อความไว้วางใจ และการตั้งใจใช้งานเว็บไซต์สุขภาพของผู้สูงอายุ

Main Article Content

ธาดาธิเบศร์ ภูทอง
มนธิชา เจียมผ่อง

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ผลกระทบของปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลสุขภาพออนไลน์ต่อความไว้วางใจในเว็บไซต์สุขภาพ และ 2) ผลกระทบของปัจจัยด้านความไว้วางใจผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานต่อการตั้งใจใช้งานเว็บไซต์สุขภาพ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สุขภาพจำนวน 129 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์และกระดาษ ทดสอบความเที่ยงของแต่ละตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค และนำมาผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของข้อมูลสุขภาพออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในเว็บไซต์สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านความไว้วางใจยังส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ซึ่งส่งผลต่อการตั้งใจใช้งานเว็บไซต์สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกขั้นหนึ่ง


 


          The purpose of this research were to investigate 1) the influence of perceived online health information quality on trust and 2) the influence of trust towards perceived usefulness and perceived ease of use on the intention to use healthcare website. The sample used in this research is a group of the elderly people who have used a healthcare website 129 samples in Bangkok. A paper and online survey were administrated, and data were collected to test the reliability of each variable with coefficient alpha. The data were analyzed through statistic methods. Results showed that the perceived online health information quality factor has a statistically significant positive impact on the trust factor. And the trust factor is affected to perceived usefulness factor and perceived ease of use, which is affected to intention to use factor. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ