การจัดการแรงงานต่างด้าวของบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ศิริพร ลิ่มบุญสูง

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (สาขาระนอง) จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประมง ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้จัดการบริษัท พนักงานบริษัท และแรงงานต่างด้าวในบริษัท จำนวน 8 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก


               ผลการวิจัยพบว่า บริษัทฯ มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) การสรรหาแรงงาน ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานนั้นต้องให้มีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย จึงเปิดรับสมัครแรงงานต่างด้าวตลอดเวลา 2) การคัดเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัท จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และวิธีการทดลองงาน 3) การกำหนดรายละเอียดในการทำงานจะเป็นการบอกถึงลักษณะของงานว่าแต่ละแผนกมีลักษณะงานแบบไหน บอกหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงาน 4) การพัฒนาเละฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อต้องการที่จะสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าวเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้ดี 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการดูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า แรงงานมีการปฏิบัติในระดับไหน โดยจะประเมินผลแบบสิ้นปีและแบบครึ่งปี 6) การจัดการด้านสวัสดิการเพื่อต้องการให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและคุ้มครองการเอาเปรียบ ผลการศึกษา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการการจัดการปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงการยกระดับการทำงานของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย


 


               This objective of this study is the Alien Labor Management of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Co.,Ltd., in Ranong province, which is a business about fishery. This research use a qualitative research by interview a manager, employees, and alien laborers in a company. Data were collected by an in-depth interview.


               The research found that the company has the method of personnel management as the followings: 1) Labor recruitment, new alien laborers will be recruited all the time to meet the growth of purchasing demand. 2) Labor selection, qualified alien laborers will be selected by an interview and a work trial. 3) Job description is informing details and responsibilities of the job each alien laborer gets. 4) Skills development and practice is training alien laborers to improve their working performance. 5) Working evaluation is carried out to evaluate laborers’ performance. There are half-year evaluation and annual evaluation. 6) Welfare management is securing alien laborers’ job positions and protecting them from being exploited. Conclusion and recommendation of this study can be applied to solve the problem about alien labor in Thailand and to promote their work in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ