ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
วิมลสิริ ราษฎร์ศิริ

Abstract

               การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาพฤติกรรม้ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


               โดยทำการสำรวจผ่านแบบสอบถามจำนวน 420 ชุด จากวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสองขั้นตอน  (Two State Sampling) จากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้หรือเคยใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ที่จัดอยู่ในสถานพยาบาลสัตว์ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยเกิน 10 ที่ จำนวน 209 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครผ่านแบบสอบถามโดยตรงตามโรงพยาบาลสัตว์ที่ทำการสุ่มเลือกขึ้นมาในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาวิจัยและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ผ่านรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์


The objectives of this research were studied the demography, marketing strategy, and client’s behavior influencing decision making on choosing in the Veterinary Hospital in Bangkok. Data were collected from clients, who are the owner of their pets and the clients who used to choose the Veterinary Hospital in Bangkok via the questionnaire with the total of 420 observations in two state sampling. The Veterinary Hospital, had admitted cages for animal more than 10 cages in Bangkok area, had been chosen randomly from Bangkok districts. The data accuracy and completeness were then analyzed and summarized the results in depiction form.


               The results of this study showed that gender factor of the demography, hospital and promotion factor of the marketing strategy, attitude and experience factor of client’s behavior influencing decision making on choosing the Veterinary Hospital in Bangkok was significantly different at 0.05 in each group.


               ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องเพศที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์และการส่งเสริมทางการตลาดที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, พฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งในด้านของทัศนคติและประสบการณ์ที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ