กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Development Strategy for Quality of Work life of Academic Personnel, Silapakorn University)

Main Article Content

ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (Prasert Intarak)
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (Choomsak Intarak)
สงวน อินทร์รักษ์ (Sanguan Intarak)

Abstract

             การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้แก่ฝ่ายบริหารของคณะ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และเลขานุการคณะ คณะละสามคน รวมทั้งสิ้น 15 คน คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนแต่ละคณะจำนวนคณะละสามคนเข้าร่วมสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


             ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานสายวิชาการ มีห้าแนวทาง 2) กลยุทธ์พัฒนาพนักงานให้มีความรักและศรัทธาในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีสองแนวทาง 3) กลยุทธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม มีสามแนวทาง 4) กลยุทธ์สร้างความเป็นอิสระเชิงวิชาการ มีสองแนวทาง 5) กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร มีสามแนวทาง 6) กลยุทธ์สร้างความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร มีสองแนวทาง 7) กลยุทธ์พัฒนาวิชาชีพของพนักงานสายวิชาการให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม มีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน มีสามแนวทาง รวมแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานสายวิชาการทั้งสิ้น 20 แนวทาง


 


               The research purposes were to study the strategies and guidelines on the development of quality of work life (QWL) of academic personnel in Silapakorn University, The study was qualitative research, studied by document analysis, interview the experts, and focus group discussion. The key informants were the faculty administrators: the deans, the associate deans, and the secretary of the faculty, totally 15 persons. The fifteen faculty members were purposive sampling, participated in focus group discussion for confirmation on the strategies and brainstorming for guidelines on the development of quality of work life (QWL) of academic personnel. The content analysis was employed for summary and conclusion.


               The research findings were revealed that the strategies on the development of quality of work life (QWL) of academic personnel in Silapakorn University composed of seven strategies and 20 guidelines; 1) the strategy on management system development for enhancing to quality of work life of academic personnel with 5 guidelines, 2) the strategy on personnel development for love and loyalty in their roles and duties with 2 guidelines, 3) the strategy on the environmental development in work life for comfortable and safety with 3 guidelines, 4) the strategy on academic freedom with 2 guidelines, 5) the strategy on the creation of organizational uniqueness for branding with 3 guidelines, 6) the strategy on human relations among the personnel in organization with 2 guidelines, and 7) the strategy on the professional development of academic personnel for the efficiency, merit and morale, and motivation in work life with 3 guidelines. The total of guidelines were 20 guidelines.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ