Published: 2018-09-28

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ฉ-ท

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Development Strategy for Quality of Work life of Academic Personnel, Silapakorn University)

ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (Prasert Intarak), ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (Choomsak Intarak), สงวน อินทร์รักษ์ (Sanguan Intarak)

15-34

การประเมินความต้องการจำเป็นของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) (Needs Assessment of Study in Doctor of Education Program in Educational Management (International Program))

โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี (Sovaritthon Chansaengsee), ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ (Panchit Longpradit), พสชนันท์ นิรมิตรไชยนนท์ (Poschanan Niramitchainont), อริศรา เล็กสรรเสริญ (Arisara Leksansern)

141-159

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูเจเนอเรชั่นวายในโรงเรียนของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร (Factors affecting Happiness at Work of Generation Y Teachers in Public Schools in Bangkok)

พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (Poschanan Niramitchainont), อริศรา เล็กสรรเสริญ (Arisara Leksansern), ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ (Panchit Longpradit), โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี (Sovaritthon Chansaengsee)

160-176

การตัดสินใจเลือกเช่าอาคารชุด (Consumer Decision on Leasing a Condominium)

ณัชชา สุขวัฒน์ (Natcha Sukawat), ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (Chinnaso Visitnitikija)

519-537

เทคโนโลยีแห่งตัวตนสู่ความสำเร็จของเด็กจากชุมชนแออัด (The self-technology to success of the child from slum communities)

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล (Nattaphat Apirungruengsakul), พิทักษ์ ศิริวงศ์ (Phitak Siriwong)

608-623

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (The Development Of Thai Learning Activities Model In Moderate Class More Knowledge Activities For Elementary School Students)

ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan), วรรณวีร์ บุญคุ้ม (Wannawee Boonkoum), รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม (Ratchadaporn Ketanon Neawheangtham), พิทักษ์ สุพรรโณภาพ (Pitak Supannopaph)

678-701 (Retract)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (Local wisdom to Plant culture Manaifera indica Linn in Chachoengsao Province)

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (Thanyaphat Sirathatnararojana), พอเจตต์ ธรรมศิริขวัญ (Porjet Tommasirikwan), วินัย จันทรวงศ์ (Winai Jantawong)

720-736

แนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคต กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Needs Trends of human resources labor market and employment in the future with development of quality education in the southern border provinces.)

นิรันดร์ จุลทรัพย์ (Niran Chullasap), วีนัส ศรีศักดา (Venus Srisakda), กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ (Kanjannawan Preechassuchat), ดวงฤดี พ่วงแสง (Duangerdee Puangsang), ฉิ้น ประสบพิชัย (Chin Prasophichai)

834-848

ประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน (Efficiency of Agro-Ecotourism: Case Study of Klong Khone Mangrove Conservation Center)

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ (Piyapong Katpiyarat), จิจุฑา ปานเผือก (Jijuta panpeak), เพชรรัตน์ ฉัตรวุฒิชัย (Petcharat Chutwutichai), สุรเกียรติ์ แซ่เฮ้ง (Surakete Chihank and), อริสรา คุ้มเพนียด (Arisara kumpanead)

882-896

การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ (The Study of Local Culture of Samut Prakan Province)

พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ (panpassorn Sapprasert), ณัฐกาญ ธีรบวรกุล (nattakarn teerabavornrakul), ปรียามาลย์ สุขมาก (preeyamaly bhunmark)

988-1001

สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ ของประเทศไทย (Competency of Desirable Specialist for Thai Fiber Composites Industry)

พิทักษ์ วราฤทธิชัย (Pitak Vararittichai), พรชัย เทพปัญญา (Pornchai Dhebpanya), นรินทร์ สังข์รักษา (Narin Sungruksa)

1002-1022

วิถีการเรียนรู้กับการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน (Ways of Learning with Administration of the Ban Huay Pern Natural Learning Community Center)

ดวงพร สุภาพร (Doungporn Supaporn), ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (Khwanying Sriprasertpap), กัมปนาท บริบูรณ์ (Gumpanat Boriboon)

1526-1543

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น (The Application Development of Screening a Risk Behavior for Adolescent Student (Screen Me))

สุรินทร์ อุ่นแสน (Surin Aunsan), ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส (Pannarat Wongpattananipas), ณัฐรดี อนุพงค์ (Natradee Anupong)

1611-1624

แนวคิดการวางผังเมืองพัทยาเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา (Urban Planning Concepts for Promoting Pattaya As A Sport Tourism Destination)

รัศมีธรรม มะโนโฮ้ง (Russameethum Manoohong), ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (Chaiyasit Dankittikul)

1717-1731

การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ภาคเหนือตอนบน (Increasing Opportunities and Accessing to Higher Education for Underprivileged Children in Upper Northern Region)

วาสนา จักร์แก้ว (Wassana Chakkaew), เกศสุดา สิทธิสันติกุล (Katesuda Sitthisantikul), สุรชัย กังวล (Surachai Kungwon), นิโรจน์ สินณรงค์ (Nirote Sinnarong)

1767-1785

การพัฒนานักบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา (Executive Development Towards Results-based Management of Municipalities in Songkhla Province)

พจนารถ พรเจริญวิโรจน์ (Potchanart Porncharoenwiroj), ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (Siriwat Pleinbangyang), หควณ ชูเพ็ญ (Hhakuan Chupen), สมเจตต์ พันธุโฆษิต (Somjet Pantukosit)

1838-1858

การประยุกต์ใช้พุทธปัญญาในการจัดการความเครียดและพัฒนาสุขภาพจิต (An Application of Buddhist Wisdom in Stress Management and Mental Health Development)

สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ (Sukhumpong Channuwong), สุวิญ รักสัตย์ (Suvin Ruksat), สุเชาวน์ พลอยชุม (Suchao Ploychum)

1874-1888

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ (Develop Holistic Physical Activity Learning Curriculum for Older Adults)

อัจฉรา ปุราคม (Atchara Purakom), ศิริชัย ศรีพรหม (Sirichai Sriprom), ธารินทร์ ก้านเหลือง (Tharin Kanleung)

2013-2030

ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าร้านปืนศรทอง (Influential driving factors for trust, satisfaction, word of mouth and repurchase of Store Firearms Sornthong)

อัมพล ชูสนุก (Ampon Shoosanuk), ณ ชนก มงคลสุข (Na Chanok Mongkolsook), ฉวีวรรณ ชูสนุก (Chaveewan Shoosanuk), วทัญญู รัศมิทัต (Vatanyoo Rasmidatta), วิทยา ภัทรเมธากุล (Witaya Patarametagul)

2042-2055

กลยุทธ์การดำเนินงานของผู้ประกอบการร้านเทพินทร์ชีสเชคไส้สับปะรด (Operational Strategies of Taypin’s Pineapple Biscuit)

พนัชกร สิมะขจรบุญ (Panuschagone Simakhajornboon), ภัทราภรณ์ โพธิ์สง่า (Phattaraporn Phosa-nga)

2349-2364

การสร้างสรรค์นาฏกรรมตามนโยบายการปกครอง (The Creation of Performing Arts by Public Policies)

มณิศา วศินารมณ์ (Manissa Vasinarom), สวภา เวชสุรักษ์ (Savaparr Vechsuruck)

2384-2401

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน (Factors Affecting the Enhancement of Palm Oil Production Efficiency)

ยุทธนา คล้ายอยู่ (Yuttana Klaiyoo), วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ (Wanasin Sattayanuwat), เออวดี เปรมัษเฐียร (Aerwadee Premashthira)

2458-2472

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะอาชีพ ผู้สูงอายุ (Causal Model of Effectiveness for Training of Career Skills Development of the Elderly)

วิจักษณา หุตานนท์ (Vijucksana Hutanon), ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ (Tawica Mekarkakorn), สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ (Suwanna Narkwiboonwong)

2495-2512

โมเดลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับเยาวชน (The Extension Model for Agricultural Learning for Youth)

ศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ (Sirakan Anunauue), เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ (Chalermsak Toomhirun), จินดา ขลิบทอง (Jinda Khlibtong), ปราณี สังขะตะวรรธน์ (Pranee Sangkatawat)

2531-2550

การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา (Factor analysis of classroom research competency enhancement among university lecturers )

อาฟีฟี ลาเต๊ะ (Afifi Lateh), มัฮดี แวดราแม (Mahdee Waedramae), แวฮาซัน แวหะมะ (Weahason Weahama), สุพรรษา สุวรรณชาตรี (Supansa Suvanchatree), นูรอาซีกีน ยีสมัน (Noorasikin Yeesaman), ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ (Supakan Buathip), สินี คูหามุข (Sinee Khuhamuc)

2665-2685

พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนเกาะหมาก จังหวัดตราด (Behavior and motivation of foreign tourists which affect low-carbon tourist attractions in Koh Mak Island, Trat province)

อุมาพร บุญเพชรแก้ว (Umaporn Boonphetkaew), อิสระพงษ์ พลธานี (Issarapong Poltanee), กมลวรรณ อยู่คำ (Kamonwan Youkam), ปลิดา รู้วัชรปกรณ์ (Palida Ruvacharapakorn), ปิยะวรรณ มาก่อเกียรติ (Piyawan Makokiat), ยูธิกา ด่านภู่วงศ์ (Yutika Danphuwong), อฑิติยา ตรึกดี (Athitiya Trukdee)

2686-2703

เปอรานากัน : บาบ๋า-ย่าหยามรดกทางวัฒนธรรมสายเลือดลูกผสมมลายู-จีน

อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ (Atiyot Sankaburanurak), ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ (Sasinat Sankaburanurak)

2740-2755

ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอและปัจจัยในการสร้างสรรค์ (The Images Of Kings In Khao Sor Literature)

ภัคพล คำหน้อย (Pakkapon Khamnoy), ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล (Pattama Theekaprasertkul)

2914-2936

กระบวนการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นผ้าบาติก (The creative process of Batik’s collection)

สุวิตา แก้วอารีลาภ (Suvita Kaewareelap), ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (Prachya Kritsanapan)

3245-3260

ไตรภูมิล้านนา ศิลปะการจัดวางภายใน วิหารพระเจ้าหมื่นองค์ จังหวัดเชียงราย (Trai-Bhumi Lanna: Interior Installation Art at Prajao Maun Maung Cahapel, Chiang Rai)

ดอยธิเบศร์ ดัชนี (Doytibet Duchanee), ปรีชา เถาทอง (Preecha Thoathong), อิทธพล ตั้งโฉลก (Ithipol Thangchalok), สุธี คุณาวิชยานนท์ (Sutee Kunavichayanont)

3316-3328

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (Consumer Behavior of Fresh Coffee In Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province.)

ดารารัตน์ รักเถาว์ (Dararat Rakthao), ปวรา โกศัย (Pawara Kosai), ธมลวรรณ วิชา (Thamolwan Wicha), ศุภกิจ จงพงษา (Suppakit Jongpongsa), ภัทรวรรณ แท่นทอง (Phattarawan Tantong)

3329-3352

ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (The Results of Using 4MAT to Develop Thai Reading Ability of Grade 6 Students)

สิริวิมล พวงมาลา (Siriwimol Phuangmala), นทัต อัศภาภรณ์ (Natad Assapaporn), สมเกียรติ อินทสิงห์ (Somkiart Intasingh), สุนันชัย ออนตะไคร้ (Sunanchai Ontakhrai)

3491-3505

กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู (Strategy for Improving Educational Quality by Developing A professional Learning Community)

ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (Poranat Kitrungraung), อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (Orapin Sirisamphan), ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (Dounghathai Homchaiyawong), วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ (Wilaphan Urabunnualchat), สิริกมล หมดมลทิน (Sirikamol Modmoltin)

3564-3579

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

3636-3640