ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านแอพพลิเคชั่น (true money wallet Factors affecting the intention to pay for goods or services though the true money wallet application)

Main Article Content

พนัชกร สิมะขจรบุญ (Panuschagone Simakhajornboon)
สาริก ศิลปาภินันท์ (Sarig Silpapinun)

Abstract

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอพพลิเคชั่น true money wallet เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม และการตรวจสอบความเที่ยงโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค  แบบสอบถามได้กระจายแก่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น true money wallet ผ่านทางเฟสบุ๊ก จำนวน 129 คนที่ได้จากการสุ่มด้วยโปรแกรม G*Power 3.0.10 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Square: PLS) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SmartPLS 3.0 พบว่า ปัจจัยกระตุ้นส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ (ß=0.357, t=4.070) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (ß=0.690 t=11.489) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ (ß=0.570, t=7.331) และความตั้งใจใช้ (ß=0.322, t=2.040) การรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ (ß=-0.14, t=0.873) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โมเดลสมการโครงสร้างสามารถอธิบายผลของความตั้งใจใช้ได้ร้อยละ 4.8 ( =0.048, adj=0.033)


 


                The purpose of this research was to investigate factors influencing intention to pay for goods or services through the "true money wallet" application. The research was conducted by questionnaire developed from literature review. The reliability test was performed by Alpha Cronbach's coefficient. The questionnaire was distributed to 129 sample via Facebook and e-mail. Sampling with G*Power 3.0.10 programe. The sample is a person using the “true money wallet” application. The data were analyzed using the Partial Least Squares Statistical analysis method, with the SmartPLS 3.0 software program. The result found that External Variable (EV) have a positive effect on Perceived of Usefulness (PU) (ß = 0.357, t = 4.070) and Perceived Ease of Use (PE) (ß = 0.690 t = 11.489). PE positively effect on PU (ß = 0.570, t = 7.331) and Intent to use (IU) (ß = 0.322, t = 2.040). No influence of PU on IU (ß = -0.14, t = 0.873) with statistically significant at 0.05. The structural equation model was able to describe the effect of willingness at 4.8 percent (R2 = 0.048, R2adj = 0.033).


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ