การใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Using Project-Based Learning to Enhance English Reading, Writing, and Critical Thinking Skills Among Grade 11 Students)

Main Article Content

ธนัญญา กุลจลา (Thananya Gujral)
นิธิดา อดิภัทรนันท์ (Nitida Adipattaranan)

Abstract

              การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน และ เพื่อศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 คน ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ32201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3 แผน จำนวน 21 คาบ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t ซึ่งผลวิจัยพบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสูงขึ้นหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ หลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน


 


             The purposes of this research were to compare students’ English reading skill and critical thinking skill before and after being taught by Project-Based Learning and study students’ English writing skill after being taught by Project-Based Learning. The sample group was 23 grade 11 students who studied in science and math program at the Prince Royal’s College, Mueang District, Chiang Mai, Thailand enrolling in English reading and writing 3 in the first semester of the academic year 2018 using cluster random sampling. The research instruments consisted of 3 lesson plans using Project-Based Learning, 21 periods, an English reading comprehension test, an English writing evaluation form and a critical thinking test. The data gained were analyzed for mean, standard deviation, percentage and t-test score. The findings of this study are that the students’ English reading skill and critical thinking skill were improved after being taught by Project-Based Learning and had statistically significant difference at 0.05. Moreover, their English writing ability passed the pre-set criterion which is 60 % and had enhanced respectively after being taught by Project-Based Learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ