วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Organizational Culture Affecting Work Performance of Teacher Professional Standards Performance in Schools under Department of Local administration Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan)

Main Article Content

เมทินี คงเจริญ (Metinee Khongchareon)
อัญชนา พานิช (Anchana Panich)

Abstract

               การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) การปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  1) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ วัฒนธรรมเน้นการแข่งขัน รองลงมาได้แก่ วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว และวัฒนธรรมเน้นแบบราชการ ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วัฒนธรรมเน้นความร่วมมือ  2)  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  3)วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมเน้นความร่วมมือ (X1) ด้านวัฒนธรรมเน้นระบบราชการ (X4) และด้านวัฒนธรรมเน้นการปรับตัว (X2) โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) ร้อยละ 21.50 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้   = 1.858 + 0.308(X1) + 0.143(X4) + 0.111(X2)


 


              The purpose were to study : 1) organizational cultures of schools under local administrative organizations in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces, 2) work performance according to professional standards of teachers in schools under local administrative organizations in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces, and 3) organizational cultures affecting work performance according to professional standards of teachers in schools under local administrative organizations in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces. The research samples were 248 administrators and teachers in schools under local administrative organizations in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces. The research tool was a 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and step-wise multiple regression analysis.


               The research results were as follows: 1)  The organizational culture of schools were overall at a high level. When each aspect was considered, it was found that the aspect with the highest mean score was competition oriented culture, whereas the other aspects with lower mean scores were, ranked in descending order of their mean scores, adaptation oriented, bureaucracy oriented, and cooperation oriented, the aspect with the lowest mean score.  2)  The work performance according to professional standards of teachers in schools was at a high level both in overall and in each aspect. The aspect with the highest mean score was performance as a good model for students, whereas the other aspects with lower mean scores were, ranked in descending order of their mean scores, creative cooperation with other persons in communities and schools, and continuous development of efficient learning and teaching materials, the aspect with the lowest mean score.  3) The organizational cultures affecting work performance according to professional standards of teachers in schools were cooperation culture (X1), bureaucracy culture (X4), and adaptation culture (X2), with predictive efficiency (R2) for 21.50%. The regression analysis equation was as follows: = 1.858 + 0.308(X1) + 0.143(X4) + 0.111 (X2).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ