การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (The Decision to Purchase Big Bike Motorcycle 1,000 cc or above of Consumers in Bangkok Metropolis.)

Main Article Content

พัชญ์กมณพัชญ์ สุวรรณดี (Patkamolpat Suwandee)
วัชระ ยี่สุ่นเทศ (Watchara Yeesoontes)

Abstract

              งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (2) กระบวนการการตัดสินใจซื้อ (3) เปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจซื้อ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (4) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผล โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ t- test, ( One-Way ANOVA ) , Correlation และ Multiple Regression Analysis


               ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท  (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคาอยู่ในระดับความสำคัญมาก ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง (2) กระบวนการการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (3) ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไปที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


               ข้อเสนอแนะ  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการค้ารถบิ๊กไบค์ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยการให้ส่วนลดหรือของแถมสำหรับแต่งรถ มีโปรโมชั่นการบริการหลังการขาย การให้ข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระให้กับลูกค้าในอัตราต่ำ ด้านการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการค้ารถบิ๊กไบค์ ควรมีการจัดจำหน่ายโดยมีโชว์รูมและศูนย์บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและบริการ และการบริการของศูนย์บริการควรจะต้องให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการค้ารถบิ๊กไบค์ควรเน้นที่ยี่ห้อและชื่อเสียงของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  เน้นที่คุณภาพและมาตรฐานของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์


 


               The purpose of this research was to (1) The level of the Importance of the marketing mix factors. (2) The purchase decision making process. (3) Compare the decision making process classified by personal information. (4) Find the relationship between of the marketing mix factors with the purchase decision making process. The population in education research consisted of who purchase Big Bike Motorcycle 1,000 cc or above of Consumers in Bangkok Metropolis. 400 samples , were selected to study in this research to answer the questionnaire by specific sampling methods , sample size ,  percentage , mean , T-test , (One-Way ANOVA) , correlation and multiple regression analysis were also applied.


               The findings from the study revealed that most of the respondents were males , age between 26-35 years old , single status, earned bachelor degree, employees , salary between 20,001-30,000 Baht. (1) The overall factors of the marketing mix  were at high level. Product and Price were at high level. The overall of place and promotion were at moderate level. (2) The purchase decision making process of Big Bike motorcycle 1,000 cc or above of consumers in Bangkok Metropolis was at moderate level. (3) T-Test results the factors of  personal information  it can be said that age, status , occupation and salary are different decision affect the decision to purchase Big Bike Motorcycle 1,000 cc or above of Consumers in Bangkok Metropolis that are statistically significant at 0.05 level.  (4) The factors of the marketing mix of product, place and promotion associated with the purchase decision making process of Big Bike Motorcycle 1,000 cc or above of Consumers in Bangkok Metropolis with statistically significant at  0.05 level.


               Suggestions from the study results. Promotion, The entrepreneur Big Bike should focus on a promotional ,discount or offer car accessories as a premium for the car , promotions for after sales service , providing clear information down  payment and interest rate  installments to customer low rate. Place , The entrepreneur Big Bike should have distribution such as  having the showroom and service centers  covering all areas to serve customers of increase sales and service opportunities. And Service centers should be quick to respond to customer needs. Product , The entrepreneur Big Bike should focus on the brand and reputation of Big Bike Motorcycle. Quality and standards of Big Bike Motorcycle.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ