ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (Factors Affecting Volunteer Spirit of Police Non-Commissioned Officer students of Provincial Police Training Center Region 7)

Main Article Content

อรุญ กันพร้อม (Arun Kanprom)

Abstract

             งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 489 นาย โดยเลือกทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่มีความเที่ยงเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรร่วมกับการหาเมตริกความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7  อยู่ในระดับที่มาก ประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการเสียสละต่อสังคม ด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม ด้านการจิตสำนึกสาธารณะ 2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย ปัจจัยภายในบุคคล คือทัศนคติด้านจิตอาสา และปัจจัยสนับสนุน คือ ด้านครอบครัว ด้านสถานการศึกษา ด้านเพื่อน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย ด้านทัศนคติ ด้านสถานศึกษา ด้านครอบครัวและด้านเพื่อน


 


                 The objectives of this research were 1) to study the level of the factors affecting the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training Center Region 7. 2) to study  the correlation of the factors affecting the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training Center Region 7. 3) to study the factors affecting volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training center region 7. The study population was 489 police non-commissioned officer students of provincial police training Center Region 7. select all. The instrument for data collection was a questionnaire with the reliability of 0.82. Statistics used to data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, test the correlation between the variables together with finding the relationship between the two variables and multiple regression analysis.


               The result of study found 1) the level of the factors affecting the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training center region 7 is at a high level consists Helping others. the sacrifice to society. social development. public consciousness.  2) the correlation between factors that affect the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training center region 7 consists of internal factors. Is a volunteer attitude the supporting factors were family, school, friends. 3) the factors affecting the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training center region 7 consists of attitude, school, family and friends.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ