แนวคิดการจำแนกความสูญเสียและกิจกรรมกลุ่มย่อย ตามแนวทางวัฒนธรรม การผลิตแบบญี่ปุ่น (The concept classification of losses and small group activities in Monozukuri)

Main Article Content

ดำรงค์ ถาวร (Damrong Thavorn)

Abstract

               ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพดีและราคาถูกส่งมอบให้กับลูกค้ามีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อกำจัดความสูญเสียในสถานที่ทำงานแต่ละวันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งชาวญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่มีแนวคิดการจำแนกความสูญเสีย ในกระบวนการธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อลดความสูญเสียอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ  ลดต้นทุนและพัฒนาบุคคลากรให้กับสถานประกอบการอีกด้วย


 


                 To produce high-quality products or services with reasonable prices, it is imperative that the company’s workforce improve their work processes to eliminate daily workplace losses for more efficient work. The Japanese’s concept of classifying losses in business processes and performing small group activities to reduce losses is vital for businesses. The entrepreneurs’ awareness and its application could improve its business, reduce costs and develop its human resource.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ