เครื่องประดับเส้นผม: ความอ่อนโยนที่แข็งแรง (Hair Jewelry: Strong Gentleness)

Main Article Content

สุภาวิตา อยู่คง (Supwita Yoo-kong)

Abstract

              เส้นผมเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างความอบอุ่นและกันความหนาวเย็นให้กับศีรษะ รวมทั้งระบายความร้อนและป้องกันแสงอาทิตย์อันร้อนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นผมมีความนุ่มสลวยบอบบาง, อ่อนเบา, เงางาม และมีน้ำหนัก แต่ขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรง, ไม่ขาดง่าย และทนต่อสภาวะต่างๆได้ดี ก่อเกิดความรู้สึกความบอบบาง, อ่อนเบา, อ่อนโยนและน่าทะนุถนอม แต่แฝงด้วยความรู้สึกแข็งแรงจากการสัมผัสเส้นผม จึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความอ่อนโยนและแข็งแรงที่สมดุล สะท้อนผ่านนัยยะของการใช้เส้นผมทั้งรูปธรรมและนามธรรมในรูปแบบของเครื่องประดับร่วมสมัย โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องประดับร่วมสมัยจากเส้นผมที่มีแนวคิดจากความอ่อนโยนที่แข็งแรง และ 2) เพื่อนำเสนอวัสดุธรรมชาติแนวใหม่ที่ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ของงานเครื่องประดับ


               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสมบัติกายภาพของเส้นผมที่สนับสนุนแนวคิด “ความอ่อนโยนที่แข็งแรง” เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างรูปร่างรูปทรงของเครื่องประดับที่สร้างความงามในเชิงศิลปะ และ 2) ศึกษางานศิลปะและรูปแบบเครื่องประดับที่ทำจากเส้นผม เพื่อค้นหาแนวคิดในการถ่ายทอดความรู้สึกสื่อผ่านเส้นผม


               ผลการวิจัยพบว่า เส้นผมเป็นวัสดุธรรมชาติและเครื่องประดับที่มีค่าหรือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณ กลายเป็นสื่อในงานศิลปะและเครื่องประดับที่หลากหลาย สะท้อนวิธีการนำเสนอและจุดมุ่งหมายในการสร้างงานที่ต่างกัน จึงได้ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเส้นผม สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์เครื่องประดับเส้นผม: ความอ่อนโยนที่แข็งแรง ดังนี้


 


  1. ด้านการสร้างสรรค์: เครื่องประดับได้สร้างรูปลักษณ์ใหม่ที่มีรูปแบบนามธรรม (Abstract form) สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของความอ่อนโยน ความหนาแน่น และความแข็งแรงจากการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่สะท้อนผ่านเส้นผมได้ชัดเจน ซึ่งเครื่องประดับได้ออกแบบตามหลักการความสมดุล (Balance) แบบ “อสมมาตร” (asymmetrical format) ในการจัดองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันระหว่างรูปร่างแบบเส้นและรูปทรงแบบ 3 มิติ รวมทั้งกระตุ้นจุดสนใจที่มีต่อวัสดุ (เส้นผม) ด้วยการเน้นหรือขยายรูปร่างรูปทรงของเครื่องประดับให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดเครื่องประดับทั่วไป

  2. ด้านการสื่อสาร: เครื่องประดับเป็นสื่อในการสื่อสารกับบุคคลอื่น ทำให้รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งเครื่องประดับเป็นสื่อในการศึกษาให้ทราบถึงกลวิธีการสร้างสรรค์งานและองค์ความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ 1) ระบบการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ 2) สามารถค้นหาการทดลองการใช้วัสดุเป็นเส้นผมที่แตกต่างออกไปจากการสร้างงานเครื่องประดับทั่วไป และ3) สามารถใช้องค์ประกอบศิลป์เพื่ออธิบายความหมาย “ความอ่อนโยนที่แข็งแรง” อันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ได้ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อสะท้อน “ความอ่อนโยนที่แข็งแรง” อันเป็นลักษณะ ของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มีกิริยาอ่อนโยนแต่ใจนั้นเข้มแข็ง เพราะผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแรงงานขับเคลื่อนการผลิต ขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชน และสังคม

  3. ด้านการส่งเสริม: เครื่องประดับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการค้นคว้า, ทดลอง และวางแผนการทำงาน รวมทั้งรู้จักใช้เครื่องมือ ใช้แรงกายและแรงใจในการทำงาน เพื่อให้ได้ความรู้และคุณค่าที่ดีงาม เครื่องประดับกลายเป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสุนทรียะใหม่ๆ จนทำให้เครื่องประดับสามารถถ่ายทอดคุณค่าที่สร้างเสริมพลังทางจิตใจ และยกระดับจิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อนที่สามารถแสดงความรู้สึก“ความอ่อนโยนที่แข็งแรง” รวมทั้งสามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานกลายเป็น“กระบวนการรับรู้นำไปสู่การถ่ายทอด”

       Hair is one of the important parts of the body since it protects your head from the sunlight or heat, and makes your head warm in the cold weather.  Furthermore, hair is smooth, soft, shiny and lightweight.  But at the time, hair is also strong, tough and so good in resistant to conditions.  Then in work, we design and creative the product to present these two sides of hair, balancing between gentleness and strength, through contemporary jewelry both in concrete and abstract ways.  The purpose of this research is to: 1) Design and create contemporary jewelry from the concept “strong gentleness.”  2) Present new natural materials used to creative and develop a new look of jewelry.


               The research instruments were 1) study and analyze the physical properties of hair that supports the concept “strong gentleness” to find the possibility of shaping the shape of jewelry that creates beauty in the art.  And 2) study in the art and style of jewelry made by the hair to find the concept of conveying sensation through the hair.


               The results of the research were hair is a natural material and a valuable or spiritual center.  Become a media in arts and jewelry. Reflect the presentation and aim of creating a different work. Design and create jewelry from the hair.  Can analyze the results of the research and creation of hair jewelry: strong gentleness.


  1. The creative side: the jewelry is created in a new abstract format, which can convey a sense of gentleness, density, and strong through hair based on scientific experiments.  The jewelry, which is designed, based on the principle of balance, is in an asymmetrical format, through the conflict between lines and shape in 3 dimensions.  Including stimulating points of interest per material (hair) by highlighting or expand the shape and form of jewelry are larger than general jewelry sizes.

  2. The communication side: the jewelry can be used as a message between the designer and audiences.  This would bring the benefit to the designer in order to create the product and the way to communicate their product resulting in 1) scientific research system, 2) Using hair as a material in jewelry designing process.  And 3) Using artistic point of view to explain the meaning of “strong gentleness” which deeply hidden.Furthermore, this also reflects the strongly gentleness of the women which becomes a vital role in a labor-driven, family-driven and community-driven of the society.

  1. The promotion side: The jewelry could help to promote the learning and planning processes. Moreover, this would also help to learn how to use the machine and increases the physical strength to do the job in order to obtain the most valuable knowledge.  These can create new level of aesthetical ornaments to convey and empower the mind.  The mind can be lifted through the softness and fineness of the concept of “strong gentleness” leading to the way to improve the work in concept called “the perception process as leads to the transfer.”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ