ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Major Thai Students’ Thai Composition Writing Ability, Faculty Of Education Ramkhamhaeng University)

Main Article Content

เด่นดาว ชลวิทย์ (Dendow Choolawit)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


               ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนวิชาเอกตั้งแต่รหัสนักศึกษา 54-56 จำนวน 2,632 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รหัสนักศึกษา 54- 56  ที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนวิชาเอกจำนวน 400  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขียน    ความเรียงภาษาไทยและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียน


               วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย 


               สรุปผลการวิจัย


  1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มีความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการเขียนในแต่ละประเภทพบว่า นักศึกษา มีความสามารถในการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนย่อความและการเขียนประเมินคุณค่างานเขียน อยู่ในระดับปานกลาง

            2. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มีความสามารถในการเขียน ความเรียงภาษาไทยประเภทการเขียนบรรยายมากที่สุด รองลงมาคือ การเขียนพรรณนา การเขียนย่อความและการเขียนประเมินคุณค่างานเขียน


 


                The objective of this research was to study the Thai major students’ ability in writing Thai compositions. 


               The population of this study were 2,623 Thai major students holding the ID codes from 54 to 56, enroll in the major courses in the second semester of 2014 academic year in the Faculty of Education, Ramkhamhaeng University.  The samples were 400 students holding the ID codes from 54 to 56, drawn from the fore-mentioned population.  The research tools were a Thai Composition Writing Test and a set of writing skills scoring criteria.


               The research findings were as follows:


  1. The findings indicated that the participants had a moderate level of writing ability.  Considering  each type of writing, it was found that students had a moderate ability in Descriptive Writing, Narrative Writing, Summary Writing, and Evaluative Writing.

  2. The findings indicated that the participants had highest ability in Thai composition writing following by Descriptive Writing, Narrative Writing, Summary Writing, and Evaluative Writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ