การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (The Development of Integrated Curriculum Focused on Project Based for Selective Course of Hydroponic for Junior High School Students)

Main Article Content

บุญรอด ชาติยานนท์ (Boonrod Chatiyanon)
รสริน เจิมไธสง (Rossarin Jermtaisong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร 4) การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test for Dependent


             ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้


  1. หลักสูตรบูรณาการโดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.48) หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 


          The purposes of this research were to: 1. develop Integrated curriculum focused on project based for selective course of hydroponic for junior high school students 2. compare the students achievement between pre-test and post -test. The research process was divided into four phases: 1) Study the Basic data 2) curriculum development 3) curriculum implementation and 4) curriculum evaluation improvement. The sample of this research consisted of 16 Matayomsuksa 3 students of the Demonstration School Silpakorn University in the second semester of the academic year 2017. The method was used in integrated curriculum, Learning plans management, the assessment test in the studying achievement. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation and t-test for dependent samples.


             The results of this research were as follows :1) The integrated curriculum focused on project based for selective course of hydroponic for junior high school students at the high level.The components of  the curriculum were completed and it was appropriate to apply to the classroom instruction. 2) The students achievement post-test of integrated curriculum focused on project based significantly higher than the pre-test at the level of .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ