ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (The Satisfactions of personnels and students to resource center in Demonstration School of Silpakorn University.)

Main Article Content

เมธาวี เนตรวิริยะกุล (Methawee Netwiriyakul)
วัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ (Wanlapa Wongsakdirin)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 277 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


               ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก( gif.latex?\bar{x}= 3.68, s.d. = .67 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 3.77, s.d. = .77)  ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 3.71, s.d. = .70) และด้านระบบการบริการ อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x&space;}= 3.56, s.d. = .75)


 


               The purposes of this research was to study the level of Satisfactions of personnels and students to resource center in Demonstration School of Silpakorn University. Samples were 277 personnels and students derived for studying in Demonstration School of Silpakorn University in 2017 by stratified random sampling technique.Instrument used to collected data was questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation.


               The results found that :


               The Satisfactions of personnels and students to resource center in overall, result were at high level.


               The Satisfactions of personnels and students to resource center, for environment were at high level.


               The Satisfactions of personnels and students to resource center, for personality of the officer were at high level.


               The Satisfactions of personnels and students to resource center, for service system were at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ