ผลการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Effects Of Collaborative Blended Learning In Group Work Ability Career And Technology 4 Subject For Mathayomsuksa 5 Students)

Main Article Content

อลงกรณ์ อู่เพ็ชร (Alongkorn Aupet)

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน หลังที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30 คน


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 เท่ากับ 80.14/82.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่มีต่อความสามารถในการทำงานกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการทำงานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย( gif.latex?\bar{x} = 14.40, S.D. = 0.19) 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{x} = 4.54, S.D. = 0.58)


 


               The purposes of this research were 1) to develop the blended lesson which on the group work ability in The Career and Technology 4 of Matthayom Suksa 5 students 2) to compare students’ pretest and posttest learning achievement after having the blended collaborative learning on the group work ability in The Career and Technology 4 of Matthayom Suksa 5 students 3) to study the group work ability after having the blended collaborative learning on the group work ability in The Career and Technology 4 of Matthayom Suksa 5 students 4) to study the satisfaction of students on the blended collaborative learning on the group work ability in The Career and Technology 4 of Matthayom Suksa 5 students. The sample group of this study consisted of Matthayom Suksa 5 of 30 students from King’s College.


               The results of the research were 1) the blended lessons’ efficacy using the collaborative learning on the group work ability in The Career and Technology 4 were 80.14/82.22 which had efficacy higher than criteria setting 80/80 2) the result of the compare the students’ learning achievement after the blended collaborative learning on the group work ability at 0.1 level of significance 3) the ability of the group work after the blended collaborative learning was good level with the mean ( gif.latex?\bar{x} = 14.40, S.D. = 0.19) 4) the students’ satisfaction on the blended lesson was more level with the mean ( gif.latex?\bar{x} = 4.54, S.D. = 0.58)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ