การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (The Development of Training Curriculum on Information Technology and Communication for Students, Pathumwan Institute of Technology)

Main Article Content

รัตนา พิชิตปรีชา (Rattana Pichitpreecha)
รสริน เจิมไธสง (Rossarin Jermtaisong)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวนนักศึกษา 20 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 15 ชั่วโมง แผนการฝึกอบรมแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม (one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวน 3 หน่วย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (gif.latex?\bar{x}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{x}= 4.74 , S.D. = 0.28 ) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิด 2) หลักการ 3) จุดประสงค์ของหลักสูตร 4) เนื้อหา 5) โครงสร้างของหลักสูตร 6) เวลาการฝึกอบรม 7) วิธีการฝึกอบรม 8) สื่อการฝึกอบรม 9) การวัดและประเมินผล โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 15 ชั่วโมง 2) ผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


               The objectives of this study are 1) to develop the training curriculum on information technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology and 2) to study the achievement of using the training curriculum on information technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology. The populations are 20 3rdyear - undergraduate students (regular program), semester 2, the academic year 2017, University of Technology Thanyaburi. The training duration is 15 hours. The test is one group pretest-posttest design. The tools of this study consist of1) training curriculum on information technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology, for 3 units and 2) pretest-posttest test. Statistics which used in data analysis are percentage, gif.latex?\bar{x} , S.D., and t-test. From the study, it can be concluded that 1) training curriculum on information technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology is highly appropriate ( gif.latex?\bar{x}= 4.74, S.D. = 0.28) which consists of 9 components which are 1) concept, 2) principle, 3) objectives of curriculum, 4) content, 5) curriculum structure, 6) training curriculum duration, 7) training curriculum methodology, 8) training curriculum media, and 9)measurement and evaluation by the duration of the training curriculum is 15 hours and 2) the achievement of using the training curriculum on information technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology provided the better achievement after the training significantly according to the statistic with the level of significance of .05 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ