ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix Factor Influence the leasing decision making Process.RICO in On Nut District, Bangkok)

Main Article Content

พัณณิตา มณีเพชร (Phannita Maniphet)
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจจา (Chinnaso Visitnitikija)

Abstract

               การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างจำนวน 250 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย


               ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษัท จำกัด มีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน อายุของบริษัท 20-30 ปี  ตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารคือผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ภาพรวมระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก กระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลด้านตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงมากทิศทางเดียวกัน


               ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้บริหารบริษัทริโก้ควรให้ความสำคัญกับการจัดให้มีมาตรฐานที่หลากหลาย มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น  มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการที่เพียงพอ ตัวแทนจำหน่ายต้องมีมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ให้ความสำคัญกับการรับประกันและบริการหลังการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า


 


              The Study of  Marketing Mix Factors Influencing of Decision Making Process of Ricoh Copier Hire in On-Nut District, Bangkok The purpose studying was  investigate the decision-making process of leasing Ricoh copiers and the marketing mix factors that affecting and  decision to hire Ricoh copiers. The population used in the study was Customers of Ricoh (Thailand) Co., Ltd


               In On Nut District, Bangkok 250 samples were selected using a questionnaire as a tool for the study. And the collected data. F-test (One-Way ANOVA) Correlation and Regression Analysis The study found that most respondents were limited companies with more than 500 employees, 20-30 years of age. The decision to hire a copier the manager / head of procurement. Marketing Mix Factor for Renting a Ricoh Copier The importance level was at a high level. The decision process to hire Ricoh copier The overall picture is very high.


               Results of differentiated decision-making personal data hypothesis tests. Affect the decision process leasing Ricoh copier. Different the relationship between the marketing mix and the decision making process of the Ricoh copier leasing very high. Suggestions from the study results. Ricoh executives should focus on providing a wide range of standards. Safe to use. Price is reasonable compared to other brands. There are enough branches and service centers. Dealers must have a credible standard. We focus on warranty and after sales service to build confidence for customers.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ