การศึกษาและพัฒนาความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการ (A Study and Development of Self–Compassion of Rajabhat Univesity Students with the Use of Integrated Group Psychological Couseling.)

Main Article Content

กิดานันท์ ชำนาญเวช (Kidanan Chumnanvech)
นิรนาท แสนสา (Niranart Sansa)
นิธิพัฒน์ เมฆขจร (Nitipat Mekkhachorn)
สมร แสงอรุณ (Samorn Sangaroon)

Abstract

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อศึกษาผลการใช้กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการต่อความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือน โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และนำไป ตรวจสอบความตรงแบบลู่เข้าด้วยการเปรียบเทียบกับมาตรวัดความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า (DASS-21) วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (IOC: Item-Total Correlation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งชุด (Corrected Item-Total correlation) วิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคและวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)


 


         


               The objectives of the study were 1) to study the component of self-compassion of the students of Rajabhat Universities, 2) to develop the integrated group psychological counseling for the development of self-compassion of the students of Rajabhat Universities, and 3) to study the effect of the integrated group psychological counseling with integrated psychology for the development of self-compassion of the students of Rajabhat Universities, after the treatment and the one-month follow-up period. The researcher made an inventory of self-compassion of the students of Rajabhat Universities and measured its convergent validity by comparing with Depression, Anxiety, and Stress Scale 21 (DASS-21), Index of Item-Objective Congruence (IOC), a measure of internal consistency with Cronbach’s alpha, Pearson correlation coefficient (PCC) and lastly Confirmatory Factor Analysis (CFA).


            The findings indicated that the inventory of self-compassion of the students of Rajabhat Universities was composed of three parts: self-kindness, common humanity and mindfulness. The Cronbach’s alpha included .73, .89 and .84 respectively. The Pearson correlation coefficient was .88. The convergent validity (linear and holistic) and DASS-21 was rated at a ‘good’ level (r = -.66 - .71 , p<.01)


            The integrated group psychological counseling for the development of self-compassion of the students of Rajabhat Universities was formed seven times with total 24 hours as an integrated group psychological counseling for the development of self-compassion of the students of Rajabhat Universities. It found out that after the treatment and the one-month follow-up period, the integrated group psychological counseling in the inventory higher before the treatment significantly at .05.


            In conclusion, the components of the inventory of self-compassion of Rajabhat Universities was composed of three parts and the findings indicated that the experimental group scored higher after the treatment and the one-month follow-up period significantly at .05.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ