การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานของแอปพลิเคชันกาแล็คซี่กิ๊ฟท์ เพื่อสิทธิพิเศษ (An Importance-Performance Analysis of Galaxy Gift Application for privileges)

Main Article Content

พนัชกร สิมะขจรบุญ (Panuschagone Simakhajornboon)
ประภัสสร แสนวงศ์ (Prapatson Sanwong)

Abstract

                การวิจัยนี้มุ่งหวังเพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญและผลการดำเนินงานของแอปพลิเคชันกาแล็คซี่กิ๊ฟท์เพื่อสิทธิพิเศษจากผู้ใช้บริการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันกาแล็คซี่กิ๊ฟท์เพื่อสิทธิพิเศษ จำนวน 385 คน แบบสอบถามถูกกระจายแบบสุ่มผ่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค และอินสตราแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงาน (Important Performance Analysis: IPA) ผลการศึกษา พบว่า ความสำคัญในด้านความน่าสนใจของโปรโมชั่น (gif.latex?\bar{x} = 4.06 S.D. = 0.73) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ( gif.latex?\bar{x} = 3.99, S.D. = 0.72) ด้านการรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ (gif.latex?\bar{x} = 3.99, S.D. = 0.75) ในระดับมากตามลำดับ ส่วนผลการดำเนินงาน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ด้านความน่าสนใจของโปรโมชั่น มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี ตามลำดับ  (gif.latex?\bar{x} = 4.05, S.D.= 0.63; gif.latex?\bar{x}= 3.96, S.D. = 070;  gif.latex?\bar{x}= 3.96, S.D.= 0.73 ) ผลการเปรียบเทียบความสำคัญและผลการดำเนินงานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความน่าสนใจของโปรโมชั่น มีผลในระดับ ปานกลาง : มาก (β = 0.25 : ร้อยละ 81.0; β = 0.23 : ร้อยละ 79.2) ส่วนด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลในระดับ น้อย (β = 0.15) : มาก (ร้อยละ 79.2) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริการแอปพลิเคชันกาแล็คซี่กิ๊ฟท์เพื่อสิทธิพิเศษ สามารถสนองความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกด้าน


 


               This research aims to compare the level of importance and performance of the Galaxy Gift application for user privileges. The study is quantitative in nature, using the response of 385 Galaxy Gift application’s users. Questionnaires was randomly distribute via social media such as Line, Facebook, and Instagram. After carrying out the Important Performance Analysis (IPA), level of Important shown that the interest of promotion ( gif.latex?\bar{x}= 4.06 S.D. = 0.73), the perception of ease of use ( gif.latex?\bar{x} = 3.99, S.D. = 0.73), and the perception of value and benefits (gif.latex?\bar{x} = 3.99, SD = 0.75) there are all in the high level, respectively. The level of performance was shown that the perception of value and benefits, the perception of ease of use, and the promotion received, were at a good level, respectively ( gif.latex?\bar{x}= 4.05, S.D. = 0.63;gif.latex?\bar{x} = 3.96, S.D. = 0.70;gif.latex?\bar{x}  = 3.96, S.D.= 0.73 ). The results of the comparison of the importance and the performance of the application on a case by case basis found that the perception of value and benefit, and the interest of promotion were medium : high level. (β = 0.25 : 81.0 %; β = 0.23 : 79.2 %). The perception of ease of use was Little (β = 0.15) : high (79.2 %). The contribution of the paper revealed that Galaxy Gift application for user privileges can meet the expectations exceed expectations of all users.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ