อิทธิพลของคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (Influence Of Service Quality, Desirable Characteristics Of Accounting Graduate Towards Success In Working Of Accounting Graduates)

Main Article Content

จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร (Jaturapat wongsirisathaporn)

Abstract

              งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ  องค์ประกอบของคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เก็บข้อมูลจากบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2559 ได้แบบสอบถามกลับ จำนวน 185 ฉบับ เครื่องมือใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอดเชิงพหุคูณ


               ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการบริการ ด้านคุณภาพของหลักสูตรและด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์โดยรวม 2) คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพบัญชี และด้านทักษะในวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีโดยรวม ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยคือทราบองค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษา และทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป


 


               The research aimed to 1) analyze a factor analysis of service quality, desirable characteristics, towards operational success elements of accounting graduates 2) analyze a relationship between  service quality, desirable characteristics, and operational success elements of accounting graduates.  Data was collected from 185 accounting graduates from a Faculty of Management Science,  Lampang Rajabhat University who graduated during 2012 – 2016 academic years by questionnaires. Data was analyzed by descriptive statistics with hypothesis testing by a multiple regression analysis.


               The results showed that: 1) quality of service on quality of curriculum and the quality of the instructional arrangement influenced the desirable characteristics of accounting graduates in overall. 2) the desirable characteristics of accounting graduates on ethics of accounting profession, knowledge in accounting profession and skills in accounting profession influenced the success in working of the accounting graduates in overall. Research benefits was an understanding in an elements of study’s variables as well as an understanding of the relationship between a service quality, desirable characteristics, and operational success elements of accounting graduates for a development of curriculum and classroom management remedy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ