Return to Article Details อิทธิพลของคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (Influence Of Service Quality, Desirable Characteristics Of Accounting Graduate Towards Success In Working Of Accounting Graduates) Download Download PDF