การวิจัยและพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน เทคนิคสต็อปโมชั่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านแอนิเมชันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Stop Motion Technique in Animation Movies Research and Development for Improving the Animation Student at the Faculty of Information and Communication Technology Silpakorn University)

Main Article Content

มานพ เอี่ยมสะอาด (Manop Iamsaard)

Abstract

                โครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชัน เทคนิคสต็อปโมชั่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านแอนิเมชันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร” (Stop Motion Technique in Animation Movies Research and Development for Improving the Animation Student at the Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University) ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ในด้านการใช้วัสดุสำหรับ Character Models สำหรับภาพยนตร์ Stop Motion Animation โดยศึกษาค้นคว้าจากผลงานภาพยนตร์สต็อปโมชั่น แอนิเมชัน ที่มีชื่อเสียงและมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ด้วยภาพยนตร์สต็อปโมชั่น แอนิเมชัน มีความแตกต่างจากภาพยนตร์แอนิเมชันประเภทอื่นๆ ทั้งภาพยนตร์ 2D Animation  และภาพยนตร์ 3D Animation ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์


               ในการศึกษาทดลองกระบวนการสร้างสรรค์หุ่นตัวละคร (Character Models) ครั้งนี้มีการทดลองใช้ดินน้ำมัน (Plasticine) และยางซิลิโคน (silicone rubber) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยศึกษาวิจัยผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ทิม เบอร์ตัน (Tim Burton) และผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอังกฤษ นิค พาร์ค (Nick Park)


               การวิจัยในครั้งนี้เพื่อค้นหาวัสดุที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้านแอนิเมชันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ Stop Motion Animation อีกทั้งเอื้อต่อระบบกลไกภายในที่ใช้เป็นโครงสร้างในการขยับเคลื่อนไหว โดยขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวละครและประเภทของภาพยนตร์ที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้น


 


                This experimental and development research aimed to develop the process of Characters creation for Stop Motion Animation. The popular and interested technique Stop Motion Animations were analyzed and studied, because Stop Motion Animations were different from 2D and 3D animations which created by computer programming.


               The Plasticine and silicone rubber were experimented to create the character models after analyzing the Animations of Tim Burton, an American director and Nick Park, a British director.


               Another objective of this research was to find the technique which suitable for the Animation Student at the Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University. Additional, the characters movement and texture during shooting the Stop Motion Animation were concerned depend on characteristics and type of films.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ