การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา (The development of the participation administrators and teachers model in education management of the basic educational institution in Phayao)

Main Article Content

โสภา อำนวยรัตน์ (Sopa Umnuayrat)

Abstract

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 3) เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร จำนวน 18 คน และครู จำนวน 271 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 289 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2  นำผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ครู  จำนวน 271 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


  1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1) ผู้ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม 2) หน้าที่ในการบริหารการมีส่วนร่วม 3) งานการมีส่วนร่วม 3 ด้าน คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้านการร่วมดำเนินการ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล

  2. 2. ผลการสร้างและปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย นโยบาย และ 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 คือ 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการมีส่วนร่วม จำนวน 10 คน และ 2) บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม 5 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายงานการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการร่วมวางแผน 8 กิจกรรม ด้านการร่วมดำเนินการ 7 กิจกรรม ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 5 กิจกรรม

  3. 3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากทั้งสองด้านและทั้ง              2 องคประกอบ

      The purposes of this research were 1) to investigate the wants of the participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, 2) to build the model of the participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, and 3) to evaluate the participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao. There are 3 steps to methodology. Step 1 group information is administrators are 18 persons and teachers are 271 persons, total are 289 persons, collect data by open-ended questions and analysis by percentage and content analysis. Step 2 bring a the results from step 1 to draft model and evaluate to suitability of the model, focus group discussion by experts are 8 persons, collect data by rating scale questionnaire and analysis by mean and standard deviation. Step 3 group information is teachers are 271 persons, collect data by rating scale questionnaire, evaluate the feasibility and usefulness of the model and analysis by mean and standard deviation. The results of the study are shown below. 


  1. Results the wants of the participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, it consisted of 1) the people who are in charge of driving the participation, 2) duties for managing the participation, 3) three aspects of the participation which are the participation in planning, the participation in operating, and the participation in monitoring and evaluating.

  2. Results the model and improved of participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, there were policy and two elements. The first element consisted of 1) ten executive committees for the participation and 2) five roles of the committees for driving the participation. The second element was the scope of the participation which consisted of three processes: 1) eight activities for the participation in planning, 2) seven activities for the participation in operating, and 3) five activities for the participation in monitoring and evaluating. Moreover, the result of the evaluation for appropriateness was in a high level for all aspects.

  3. Results the evaluation for the participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, it was found that the overall feasibility and usefulness was in a high level for all aspects and for both elements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ