ความช่ำชองของนักการศึกษาอาวุโสมากประสบการณ์ ที่พร้อมใช้ในการปรับปรุงวิชาชีพครู

Main Article Content

กาญจนา คุณารักษ์ (Kanchana Kunarak)

Abstract

             ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจทำให้ประเทศมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว จะสังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ทำให้รัฐบาลสามารถพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดี ส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าประเทศด้อยพัฒนา จึงทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีโอกาส เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้เร็วกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์ จึงทำให้มียารักษาโรคที่ทันสมัย มีโภชนาการทางด้านอาหาร อนามัย สาธารณสุขที่ดี ดังนั้นประชากรจึงมีอายุยืนมากขึ้น เนื่องจากอัตราการตายลดลงในขณะที่อัตราการเกิดก็น้อยลงด้วย


               สาเหตุของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาจาก (1) การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (2) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร กล่าวคือ


               การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้สามารถเพิ่มสวัสดิการแก่ประชาชนได้มากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข อนามัย โรงพยาบาลและการคมนาคมขนส่งได้อย่างทั่วถึง ขณะที่ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ มีการศึกษา รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ทำให้ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น


               สำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์และมีนวัตกรรมใหม่ที่รักษาโรคและควบคุมโรคระบาด การบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาว


               ส่วนนโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทำให้ครอบครัวมีบุตรน้อยลงเพราะว่า การมีบุตรมากอาจก่อให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศได้ ทำให้บางประเทศที่มีนโยบายการวางแผนครอบครัวมีผลทำให้อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากกรณีของประเทศจีนที่มีนโยบายควบคุมการมีบุตร ซึ่งเห็นผลได้อย่างรวดเร็วคือการทำให้อัตรการเกิดของประชากรลดลงและส่งผลให้จีนเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


               การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิยมและทัศนคติในยุคที่มีการแข่งขัน ค่านิยมและทัศนคติของสังคมเปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงมีการแต่งงานลดลง มีการหย่าร้างเพิ่มขึ้น มีบุตรน้อยลงและทำให้อัตราการเกิดลดลง โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไปมีวัยเด็กน้อยลงขณะที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ