การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (Development of an Electronic Book in the English Language Subject on the Topic of Hobbies and Free Times for Prathom Suksa V Students in Schools under Lamphun Primary Education Service Area Office 2)

Main Article Content

ราชาวดี คงเอียด (Rachawadee Kong-iad)
ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (Sunsanee Sungsunanun)
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (Taweewat Watthanakuljaroen)

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Hobbies and Free Times และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Hobbies and Free Times


               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times    (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


               ผลการวิจัยพบว่า


               (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์ คู่มือการเรียน แบบฝึกปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and  Free Times ที่ผลิตขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ  E1/ E2 ที่ระดับ 76.81/75.14


               (2) ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times ที่ผลิตขึ้นทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


               (3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Hobbies and Free Times มีความพึงพอใจในระดับมาก


 


               The objectives of this research were (1) to develop an electronic book in the English Language Subject on the topic of Hobbies and Free Times for Prathom Suksa V students in schools under Lamphun Primary Education Service Area Office 2 based on the set efficiency criterion; (2) to study the learning progress of students who learned from the electronic book in the English Language Subject on the topic of Hobbies and Free Times; and (3) to study the satisfaction of students with the electronic book in the English Language Subject on the topic of Hobbies and Free Times.   


               The research sample consisted of 44 Prathom Suksa V students studying at a school under Lamphun Primary Education Service Area Office 2, obtained by cluster random sampling. The employed research instruments comprised (1) an electronic book in the English Language Subject on the topic of Hobbies and Free Times; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a questionnaire on satisfaction of the students with the electronic book.  Statistics for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.


               Research findings showed that (1) the developed electronic book in the English Language Subject on the topic of Hobbies and Free Times was efficient at 76.81/75.14, thus meeting the set efficiency criterion of 75/75; (2) the students who learned from the developed electronic book achieved learning progress significantly at the .05 level; and (3) the students were satisfied with the electronic book at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ