แนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคต กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Needs Trends of human resources labor market and employment in the future with development of quality education in the southern border provinces.)

Main Article Content

นิรันดร์ จุลทรัพย์ (Niran Chullasap)
วีนัส ศรีศักดา (Venus Srisakda)
กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ (Kanjannawan Preechassuchat)
ดวงฤดี พ่วงแสง (Duangerdee Puangsang)
ฉิ้น ประสบพิชัย (Chin Prasophichai)

Abstract

                งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน การจ้างงานคุณลักษณะความรู้ความสามารถของแรงงาน กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมภาคธุรกิจ ผู้แทนสมาคมหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนเจ้าของสถานประกอบการและผู้แทนนักวิชาการด้านแรงงาน ใช้วิธีการเจาะจงตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างและสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาบรรยายความ ผลการวิจัย พบว่า


               1) ภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า สาขาวิชาที่นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องการในอนาคต มากที่สุด 4 ลำดับแรกคือ 1. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์,
2. บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การจัดการ บัญชี, 3. ช่างเชื่อมช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ, และ 4. การเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร ตามลำดับ


               2) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน การจ้างงานคุณลักษณะความรู้ความสามารถของแรงงาน กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ4.58 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการจัดบริการแนะแนวให้ผู้ต้องการหางานสามารถค้นพบตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถและความถนัดอะไร จะได้ตัดสินใจเลือกงานได้อย่างเหมาะสม และทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้


               3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 


                    3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ควรมีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาทุกส่วนเข้าด้วยกัน เน้นการฝึกประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ควรพัฒนาและจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด ควรจัดให้มีบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาให้เข้มแข็ง


                    3.2) ด้านการพัฒนาอาชีพ สถานศึกษาควรพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นให้นักเรียนเลือกสายอาชีพตั้งแต่แรกทั้งนี้เพื่อเป็นแรงงานสำคัญที่ขาดแคลนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งควรจัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทางด้านอาชีพให้มาก ให้คล่อง หรือจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ หรือแบบทวิภาคี ผลิตระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี แต่เป็นการผลิตร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ นอกจากนี้สถานศึกษาควรฝึกให้นักเรียนสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง


                    3.3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานศึกษาควรพัฒนาให้เยาวชน มีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การสร้างภาษาอื่น ๆ ได้อีก 1 ภาษา เน้นให้เยาวชนมีกระบวนการคิด คิดต่างจากกรอบเดิมให้ได้ ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยการประหยัดและอดออมถือเป็นการฝึกตนเองเรื่องการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะ การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย มีคุณธรรม สถานศึกษาควรปลูกฝังนักศึกษาให้ทำงานตรงตามสายงานที่เรียนมา ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ควรมีการให้ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน


                    3.4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการปลูกฝังตั้งแต่ในห้องเรียนให้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันการถูกทำลาย และภาครัฐควรเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการจัดการควบคุมมาตรฐานการประกอบกิจการให้เป็นไปตามข้อตกลง


 


                 The purpose of this research is to 1) to study the employment conditions of current labor market trends and needs laborer. Labor market and employment in the future of the southern provinces. 2) To study the relationship between the demand of manpower needs of the labor market, employment, qualification, knowledge and ability of laborer and 3) study the development of quality of education, professional development, conservation of resources and environment, and quality of life development in the southern border provinces. The sample is relevant government officials, representatives of business associations, chamber of Commerce representatives, representative of the federation of Industries, Representative of establishment and representatives of labor academics and Educational Personnel and from random. The research tools are group discussion and descriptive analysis, Content validity between 0.80 - 1.00. The value of confidence equals 0.88 statistics used in the research. Include the frequency, percentage, average, standard deviation, data analysis, descriptive narration, and the results of this research found that:


               1.) The employment conditions of the labor market and current trends, the manpower needs of the labor market and employment in the future of the South found that: The Major of employers or the enterprises wanted in the future, the most 4 first is the                    1.Electrician, electronics, computer technician technician, 2. Business administration, marketing, management,accounting,3.Welder, mechanical, metal crafts, and4.Agriculture, food technology, respectively.


               2.) The relationship between manpower demand trends of the labour market, employment, Qualification of labor with direction to development studies, southern border provinces. Overall agree and strongly agree with the direction of the management of educational institutions. Average 4.42 and 4.58. To provide graduates with the knowledge, ability and in accordance with the requirements of the labour market. Especially, guidance for those who want to find a job can find themselves that they have the knowledge, ability and skills, will make the right choice for the job properly and direction in the study of management education for the graduates to have the knowledge and ability to meet the needs of the labor market in the southern border provinces.


               3.) The development, quality education, professional development. Conservation of natural resources and the environment and improving the quality of life in southern border provinces.


                    3.1) The development of quality education. There should be coordination and cooperation to jointly develop all the parts together. Focused training experience from the establishment and organize information resources both within and outside educational institutions, including the media, e-learning. Especially, If having adequate and qualified teachers. Supported by a budget in accordance with the requirements and should develop children from early childhood to a flooring the base of strength.


                    3.2) Career Development, Educational institutions should develop careers for students in the southern border provinces. The emphasis is on students choosing the first profession to be a critical labor shortage in the southern border provinces. Students should be trained in the profession as well or a short or bilateral course for vocational certificate, High vocational certificate., And bachelor. But, it is a joint production between educational institutions and enterprises. In addition, the school should train students to create their own work and career.


                    3.3) Development of quality of life, Educational should be developed for youth. Being ready to learn new things, creating another language. Think different from the original framework. Should instill a student's habits of saving for a self-training to spend on the appropriate status. To Discipline and respect for the law and a school should be cultivate are students to work directly with the major, this will affect the quality of life in the future. There should be knowledge about the quality of life of people.


                    3.4) Conservation of Natural Resources and Environment It should be cultivated in the classroom to be conscious of the environment. Surveillance Care and prevention of destruction. And the government should increase the stricter control over the standard of business operations in accordance with the agreement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ